HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 11

JPEG (Deze pagina), 655.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

Y
11
gering. Moede van het klagen heeft Middelburg ten laatste
berust in den loop der zaak, en sedert jaren zij11 de Suiker-
veilingen te Amsterdam en Rotterdam gehouden, zonder dat
men daarop dezer zijds is terug gekomen.
Naarmate nu de zekerheid zich meer bevestigde, dat de
e Suikerveilingen voor goed verloren waren, werd de prijsstel-
lj ling op de Koffijveilingen, het eenige wat nog scheen behou-
, den te zullen worden, te grooter. Yij zagen echter uit het
hiervorenstaand historisch overzigt, met hoeveel volharding en
overleg pogingen werden aangewend, om Middelburg ook deze
te doen verliezen, en het is belangrijk kennis te nemen van
de redenen, die daartoe werden aangevoerd.
Vrij splitsen deze redenen in twee cathegoriën, te weten:
die door de Ned. Handel-Maatscliappij en door den Minister
van Koloniën zijn opgegeven, en die door de Rotterdamsche
Makelaars en Commissiehuizen zijn voorgewend 1).
De Handel-Maatschappij heeft bij hare missive aan de Ma-
kelaars te Middelburg, de dato 12 Julij 1843 (seoretarie n°.
6:28) te kennen gegeven ,, dat de beschouwingen ten aanzien
,, van het ¢·e_çzá, hetwelk deze stad op den 2;e1%‘00p aldaar harer
,, producten zou bezitten, naar haar gevoelen te ver getrokken
,, en ook geenszins als overeenstemmende aan te merken zijn
,, met die van het Gouvernement deswege/’
Voorts heeft zij in hare missive van 22 December 1819
(secretarie n°. 1097) aan Heeren Burgemeester en Wethouders
te Middelburg, als een bezwaar tegen de Middelburgsche vei-
H lingen aangevoerd: ,,de nadeelige uitkomsten welke die veilin-
,, gen, in vergelijking met andere plaatsen hebben opgeleverd,
,, zoo zelfs dat die aanleiding hebben gegeven tot het verlan-
,, gen van Gouvernementszijde, dat die veilingen geheel wer-
,, den gestaakt?
Met deze laatste bewering komt wonderwel overeen, wat
1) llet is ons altijd toegeschenen dat xl/zz.;/r·2·z7<1//r meer passif dan actif
heeft deelgenomen aan den strijd tegen Bliddelburg.