HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 9

JPEG (Deze pagina), 701.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

r
’ fi
I
i _ 7
heeft tot gevolg, dat de belanghebbenden zelve
de handen ineenslaan, hun initiatief niet wordt ·
l verlamd, maar opgewekt, hun gevoel van verant- `
woordelijkheid niet wordt verzwakt, maar versterkt. l
De Nederlandsche volksgeest zou niet kloeker, niet
4 levendiger worden, indien wij de kunst verleerden
‘ van ons zelven te helpen en de gewoonte aannamen,
bij alle moeilijkheden terstond den bijstand der
T regeering in te roepen. De gebeurtenissen van het
i najaar van 1884 vullen een droeve, maar toch ook ,
i een roemvolle bladzijde in de geschiedenis onzer i
¥ betrekkingen met java. Wie zou wenschen, dat het 8
i roemvolle er aan ontbroken had? 4
‘ Had de regeering terstond geluisterd naar de i
_ Eg? klachten, dan zouden ook de ondernemers niet in H
l zoodanige mate, als thans is geschied, genoopt zijn
i tot het invoeren van bezuinigingen op de kosten
van voortbrenging. Er is een ,,nut der tegenspoeden";
de regeering moet zorgen, dat zij het niet door on-
, tijdig handelen doe verloren gaan. Een bloeiende
'i industrie is altijd een weelderige industrie, en de
I suikerondernemingen op java hebben jaren van groo-
ten voorspoed gehad. Het was schier ondenkbaar,
, dat in de meeste fabrieken de kosten van voort-
brenging geen vermindering toelieten; ja de onder-
vinding, sedert het ontstaan der crisis in 1884 opge-
daan, heeft bewezen, dat in vele gevallen de vermin-
dering vrij belangrijk kon zijn. Het is den mensch
, goed, van tijd tot tijd met zwarigheden te moeten
kampen. Geen suikerondernemer op java, die thans
i
I