HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 8

JPEG (Deze pagina), 713.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

j l
. 6 N
l
is ongeveer 150. Deze ondernemingen leveren
een product van goo à 360 millioen kilogram. Zij
verschaffen aan java`s bevolking een inkomen van l
g f 2O à go millioen per jaar. De suiker bekleedt
naar verhouding een grootere plaats in de uitvoeren
I van Nederlandschlndië dan de wijn in die van ,
j Frankrijk, dan zelfs de granen in die van Noord- '
Amerika. Gaat de Indische suikercultuur te gronde,
D dan zijn voor Nederland schatten verloren, want W
de meeste suikerondernemingen op java worden l
gedreven met Nederlandsch kapitaal. De Neder-
_ landsche belanghebbenden bij den bloei dier cultuur ‘
l zijn niet alleen dezulken, die aandeel hebben in de ‘
fabrieken, maar ook de vele actie- en obligatie- '
, houders van verschillende naamlooze vennootschap- _ ¥
pen, welker werkkring zich tot java uitstrekt. Zou l
I de Minister voor dat alles blind zijn gebleven? Ik E
twijfel er niet aan, dat hij reeds lang zich heeft
,” voorbereid voor de daad, die hij thans gaat vol-
brengen. ,
Het zou niet goed zijn geweest, zoo de regeering I
terstond, bij het vernemen der eerste alarmkreten, _
het voornemen had aangekondigd om hulp te ver-
leenen. Wanneer een industrie door sterke daling ,
van prijzen in moeilijkheden geraakt, moet de re-
P geering niet onmiddellijk tusschenbeiden komen om
te helpen; anders loopt zij gevaar meer kwaad te
I stichten dan nut. Het is verstandig een tijd lang
. " doof te blijven voor klachten, zij het ook, dat klach- j
ten den vorm aannemen van bittere verwijten. Dit
1
l