HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 32

JPEG (Deze pagina), 700.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

go
spoorwegen. De Heer. Sluiter, Chef der afdeeling
,,Mouvement en Vervoer” bij de Oosterlijnen, kent
geen woorden sterk genoeg om haar af te keuren.
Zijne insinuatiën laat ik voor zijne rekening, en den
toon, waarin zijn boekje is geschreven, neem ik
allerminst in bescherming. Maar zijne argumenten
ten gunste van verlaging der suikertarieven schijnen
1 mij zeer ’krachtig toe, vooral onder de omstandig- ,
heden van het oogenblik. Mij komt zelfs het geheele ’i
tarief, dat op 1 januari 1884 in werking is getreden, '
nog zeer hoog voor.
Ziedaar wat ik over de Indische suikercrisis had
te zeggen. Veel nieuws bevat het niet; op afschaf-
fing der uitvoerrechten, verlichting van den cijns,
verlaging der spoorwegvrachten, is reeds door
anderen aangedrongen. Maar onder de adviezen, i
die over het onderwerp zijn uitgebracht, bevindt
zich rijp en groen, en het scheen mij niet overtollig
op het rijpe, het weldoordachte, de aandacht te ;
vestigen. Men heeft gesproken van uitvoerpremiën,
van openstelling der munt voor het zilver; noch V
aan het een, noch aan het ander mag zelfs gedacht
worden. Laat ons in deze benarde tijden niet bre-
ken met de goede handelspolitiek en de redelijk
goede muntpolitiek, die in de laatste jaren zoo hier,
als in de koloniën zijn gevolgd. Wij hebben ons i
daarbij wel bevonden; het tegenovergestelde te
meenen, zou een dwaling zijn. Een uitvoerpremie
ware olie in het vuur. De suikercrisis is voor een
l