HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 31

JPEG (Deze pagina), 731.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

`iä
l
. 29
maakte bezwaar tegen de rangschikking der suiker
c in klasse Ill. Toen het nieuwe tarief op 1 januari Q
1884 in werking trad, had dus voor de suiker inder­
daad een verhooging plaats. Sedert Februari 1882
had zij 8 cents betaald, nu moest zij IO betalen.
Ik neem natuurlijk aan, dat de regeering zich bij
het nemen van dit besluit heeft laten leiden door
overwegingen van algemeen belang, maar dat het
‘ algemeen belang er door bevorderd is, kan moei-
lijk worden beweerd. In het zoo even genoemde
Adres vindt men een lijst van 45 suikerfabrieken, 5
,,vlak aan den spoorweg gelegen of zoo dicht daar- ,`
' bij, dat het transport van de fabriek naar de wagons
4 geene moeilijkheid oplevert.” Daarbij wordt opge- jl
geven, hoevele van die fabrieken in 1884 voor den ,
_ g afvoer van nagenoeg haar geheele product van
den spoorweg hebben gebruik gemaakt: het getal
is niet grooter dan acht, en van die acht zijn er in
1885 nog drie afgevallen! De Kamer van Koop-
handel te Soerabaja aarzelt dan ook niet, op herstel
·~ van het tarief, dat in 1882 en 1883 voor de suiker
heeft gegolden, aan te dringen, en het komt mij
voor, dat zij daartoe alle reden heeft. De regeering
zou het ontwerp zeker niet hebben gewijzigd, had
` zij kunnen voorzien, welke gebeurtenissen voor de à
suikerindustrie ophanden waren. En hoe die wijzi­ i
¤ ging bij het bestuur der Staatsspoorwegen op java
zelf is opgenomen, blijkt genoegzaam uit de voor
weinige maanden verschenen brochure van den Heer 4
]. Sluiter, Het heden en de toekomst der Indische
l
ä