HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 30

JPEG (Deze pagina), 688.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

28 ‘
bijzondere reden. Tot het einde van 1885 - ik
ontleen deze bijzonderheden aan een Adres der Kamer t
van Koophandel van Soerabaja, dat de jongste mail
ons bracht - gold voor de Staatsspoorwegen op
java een tarief, dat in 1878 was vastgesteld en
waarbij de goederen waren gerangschikt in klassen.
Klasse l betaalde 16, klasse Il 12, klasse lll IO cents
` per ton en per kilometer. De andere klassen be-'
hoeven niet vermeld te worden, want zij zijn hier z
niet van belang. ln 1881 is een lager tarief ont-
worpen, waarbij klasse I werd gesteld op 12, klasse
H op 10, klasse Ill op 8 cents, metàcent verlaging j
voor elke 50 kilometers, en de suiker, die vroeger
in de HC klasse stond, in de derde kwam. Voor .
dit artikel was het ontwerp dus zeer gunstig: in
plaats van 12, zou het voortaan slechts 8 cents ;.
betalen. In afwachting nu, dat dit tarief door het
Opperbestuur in Nederland werd goedgekeurd, is
reeds den 9 Februari 1882 door den Gouverneur-
Generaal machtiging verleend tot het sluiten van
overeenkomsten voor het vervoer van producten bij "
volle wagenladingen, volgens de bepalingen van het
ontwerp, en zoo ruim is hiervan in 1882 en 1883,
gebruik gemaakt, dat het suikervervoer op de Staats- _
spoorwegen in die jaren als volgt is gestegen.
Er zijn vervoerd in 1881 18.699.500 kilogr. suiker.
,, 1882 28.591.300 ,, ,, Y
,, 1883, 40.958.650 ,, ,,
Doch wat is geschied? De regeering in Nederland
keurde het ontwerp goed, behoudens een punt: zij