HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 29

JPEG (Deze pagina), 712.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

A il
i
lig
ïë
ii
27
offer moeten voordeelen verkregen kunnen worden.
Doch bestaat zulk een reden, zijn die voordeelen
aanwijsbaar, zoo aarzele de overheid toch nimmer,
met zeer lage retributiën genoegen te nemen. Want
het publiek belang is niet alleen, zelfs niet in de
eerste plaats, het belang der schatkist. Een inrich­
ting, die tot bevordering der algemeene welvaart
is tot stand gebracht, mag niet verhinderd wor-
T den de algemeene welvaart te bevorderen.
Maar zou bij de regeling der spoorvvegvrachten
j op java tusschen de Hscale en de maatschappelijke
belangen wel strijd bestaan? Is niet in den laatsten
tijd juist van den kant der hoofdambtenaren bij de
Indische Staatsspoorwegen op verlaging van tarieven
Z aangedrongen? Ik wil gaarne gelooven, dat ver-
mindering der vrachten aan de schatkist in den be-
ginne eenig geld zou kosten, maar zou die schade
later niet ruimschoots worden vergoed? Voor het
gegronde dezer verwachting pleit, dunkt mij, zoo-
veel, dat een proefneming alleszins gerechtvaardigd
zou zijn, en welk beter tijdstip voor een proefneming
dan dit! Nu de regeering zich afvraagt, door welke
, middelen zij een tak van nijverheid, die in zorgvolle
omstandigheden verkeert, in het leven kan houden, `ïl
ligt het immers voor de hand, dat zij juist nu, i
ik zij het ook bij wijze van proef en met het voor- ?4
nemen bij gebleken noodzakelijkheid daarop later ?
terug te komen, de tarieven verlaagt. li
Wat de suiker betreft, bestaat hiervoor nog een
ll
iz
ll
il
ïl