HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 28

JPEG (Deze pagina), 729.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

26
ging, maar tot bevordering der algemeene wel-
vaart: om den verbruiker ruimen toevoer tot lage
prijzen, den voortbrenger besparing van kosten te
verschaffen. De staat handelt hier wel degelijk als
staat, zijn doel en drijfveer is het algemeen belang.
De inkomsten uit spoorwegen zijn voor den staat
ä niet - gelijk sommige schrijvers geheel ten onrechte
meenen - ,,inkomsten uit bedrijven", zooals bij-
voorbeeld de baten, die de staat uit een mijn trekt, *
welke hij voor eigen rekening exploiteert; spoor-
wegvrachten zijn R e t r i b u t i ë n, even als school-
gelden, kanaalgelden, tollen en diergelijken, en i
moeten derhalve behandeld worden naar de regelen,
die wetenschap en practijk voor de vaststelling van _
Retributiën als proefhoudend leerden kennen. Be-
’ drieg ik mij niet, zoo kunnen die regelen aldus
· worden saamgevat. Zonder duidelijk gebleken nood-
· zakelijkheid geve de overheid de fiscale belangen
nooit prijs. ls bijvoorbeeld van staatswege een
kanaal gegraven, zoo kan verlaging of afschafüng
der tollen, die er geheven worden, slechts gerecht- E
vaardigd zijn, wanneer het waarschijnlijk is, dat een i
aanmerkelijke uitbreiding der scheepvaart daarvan ,
het gevolg zal wezen. Bestaat in een gemeente een
middelbare school, zoo moeten degenen, die voor
verlaging van het schoolgeld ijveren, het bewijs ik
leveren, dat door dien maatregel de inrichting in
grootere mate dan vroeger zal voldoen aan hare
bestemming. Voor het ter zijde stellen der fiscale
belangen moet altijd een reden bestaan, door dat
t