HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 27

JPEG (Deze pagina), 727.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

wi

ja
onmatig hoog, en dit heeft ten gevolge, dat de
staatsspoorwegen er niet zooveel diensten bewijzen, jg
als zij bij lagere tarieven stellig zouden doen. De
lichtzijde van staatsspoorwegen is hierin gelegen,
dat zij voordeel kunnen geven bij tarieven, die aan
particulieren geen behoorlijke rente zouden ver-
schaffen over het bestede kapitaal, want de Staat
‘ geniet nog een andere bate dan de particuliere
_ maatschappij: de vermeerderde opbrengst der be-
j lastingen, die het gevolg is van de welvaart door
l den spoorweg verspreid. Die lichtzijde gaat echter
geheel verloren, indien de regeering bij het vast-
stellen der vrachten een angstvallige politiek volgt, ll
en ik kan niet nalaten te gelooven, dat dit thans
op java gCbCllI`t.
Ik betreed hier een terrein, waar de gelegenheid
tot eigen waarneming mij ontbreekt en huiver om
mij geheel te verlaten op verklaringen van anderen.
Men verhaalt wonderlijke dingen. Meermalen zou
het voorkomen, dat van de spoorwegen geen ge-
"" bruik wordt gemaakt en de goederen met gewone
karren worden vervoerd, omdat de spoorwegvrach-
ten te hoog zijn. Of dit werkelijk geschiedt, en zoo
ja, of het iets meer is dan een groote uitzondering,
laat ik geheel in het midden; maar wie een blik l
werpt op de tarieven, zegt niet terstond; zulke
dingen zijn onmogelijk. Mij dunkt, reeds hiermede
zijn die tarieven veroordeeld; zulke dingen m 0 e t e n ik
onmogelijk zijn. Wanneer de staat spoorwegen
aanlegt, doet hij dit niet bij wijze van geldbeleg·
l
l