HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 24

JPEG (Deze pagina), 678.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

22
drukt, hen daarvan te ontslaan. Het zou ook on-
billijk zijn tegenover de vrije ondernemers. Daaren-
boven, wie zegt ons, dat binnen kort de suikerprij-
zen niet eenige guldens per pikol zullen stijgen?
Gebeurde dit en ware dan middelerwijl de cijns aan
de contractanten geschonken, dan zou men zich die
daad van mildheid berouwen.
Ik wil hun niets hoegenaamd schenken, maar een- H
voudig den last, dien zij vrijwillig op zich hebben
genomen, dragelijk maken, Het denkbeeld, dat bij .
mij is gerezen en dat ik mij thans veroorloof uit te
spreken, komt hierop neder.
Men berekene voor elke fabriek, hoeveel zij ver-
moedelijk - te weten, in de onderstelling, dat voor
elken bouw Gouvernementsaanplant een bouw vrije
aanplant in de plaats zal komen - tot en met 1890 -·
zal hebben te betalen. Men verdeele nu die som
3 over een langen tijd, dertig of veertig jaren, met
bijberekening van rente tegen 3,% percent in het jaar. ‘
(Een schuld van f 1oo wordt bij een rentevoet van
3,7_§« percent door ieen annuiteit van f 5 in 3,5 jaren
gedelgd). Zoodoende neemt men den contractanten
den last niet af; men vraagt van de schatkist geen ‘
offer; maar de cijns houdt op drukkend te zijn, al-
. thans de druk wordt zeer aanmerkelijk verlicht, omdat
hij over een groote reeks van jaren wordt verspreid. 1
I
En nu de spoorwegvrachten. Ook dit punt is I
reeds door anderen aangeroerd. In een nota, be­
l
I
I