HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 23

JPEG (Deze pagina), 711.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

· i
3
21 I

Ill. Met den aanplant van I890(ïl1’1(l;l`gll~
‘ de cijns van zelf. Zeer waar, maar voor detoe-_
komst der suikercultuur op java is het geenszins
onbelangrijk, of zij juist nu den worstelstrijd om- [
het leven zegevierend kan doorstaan. Over vier j
jaren tijds kan veel zijn veranderd. De prijzen kun-
nen onder den invloed van het toenemend ver-
bruik en door de werking van de lage prijzen l
ii zelve eenigermate zijn gestegen. Le meilleur-
remède contre la cherte c’est la cherte; maar ook: ,
le meilleur remède contre le bon marche c’est le bon t
marche. Het is niet ondenkbaar, dat de beetwortel-
` suikerproductie, als de lage prijzen nog een tijdlang 1
I aanhouden, een weinig zal afnemen; en al geschiedt
4 dit niet, indien zij ten gevolge van die oorzaak maar i
l niet verder toeneemt, zal reeds veel zijn gewonnen,
j want het verbruik vermeerdert ieder jaar in vrij
l sterke mate. Het is van het hoogste gewicht, dat i
i de Indische suiker­industrie middelerwijl in de gele-
j genheid wordt gesteld, de geweldige mededinging,
waaraan zij thans het hoofd moet bieden, vol te
; houden. Een maatregel, die haar niet langer helpt
dan voor een viertal jaren, is geenszins te versma-
l den. Tijdelijke hulp kan hier duurzaam behoud zijn.
; Wat is nu de slotsom van dit alles? Een voor-
, stel tot geheele afschaffing van den cijns? In gee-
E nen deele. Het zou een gevaarlijk precedent zijn, de
* suiker-contractanten op java, nadat zij de groote
voordeelen hebben genoten, die hunne contracten
hun hebben opgeleverd, thans, nu de cijns hen