HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 17

JPEG (Deze pagina), 674.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

i
* l
1
j i
l
i 15 l
,,van deze wet verkregen, die beschikking voor elke i
,,onderneming jaarlijks trapsgewijze verminderd." i
De wet behelsde echter nog meer. Zij behelsde j
een reeks van voorschriften, die de regeering zou
‘ hebben in acht te nemen, zoolang de gedwongen
aanplant nog bestond. Zij wees de grondslagen aan, j
j waarop met de fabrikanten gecontracteerd zou moeten
worden, zoolang het contractenstelsel werd gehand­ ,
haafd. Wij behoeven ons hier met al die voorschriften l
niet bezig te houden; slechts eene daarvan mag
3 onzer aandacht niet ontgaan. De levering van suiker ä
zou vervallen, en daarvoor zou een betaling in geld
,, in de plaats treden. ,,Bij de regelingen en overeen-
l ,,komsten ter zake neemt de Gouverneur-Generaal
,,in acht:
l " "` sr
t h. dat aan den lande een billijke cijns verzekerd
worde, zoowel over het product van den vrijen,
‘ als over dat van den verplichten aanplant."
Men kent nu den oorsprong van den cijns. Hij heeft
., moeten dienen om de schatkist zooveel mogelijk
i schadeloos te stellen voor het loslaten der winsten, j
voortvloeiende uit de levering van 1.ooo.ooo picols
suiker tot den prijs van f 8 per picol, welke f 8 i
door bijbetaling voor hoogere nommers en andere
l kosten tot f9.265 klommen. Daarom is de cijnsnim-­
mer uitgestrekt tot ondernemingen, die buiten tus-
schenkomst van het bestuur zijn tot stand gekomen.
Deze ondernemingen - zij dagteekenen eerst van
den tijd na de invoering der wet -­ hebben nooit een