HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 15

JPEG (Deze pagina), 701.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

` l
l
13 t G ,
leveren aan het Gouvernement. Het Gouvernement ‘
liet de suiker naar Nederland verzenden; in hetgeen l
zij meer opbracht, dan den contractanten was betaald, ‘
lag het voordeel voor de schatkist. Aanvankelijk 4
heeft deze laatste niets gewonnen, van 1840-1844
zelfs f 8.217.907 op de suiker verloren; maar na “
dien tijd is altijd winst behaald: van 1845­1870
ongeveer f 106.000.00o, of ruim f 4.000.000 per jaar.
“ De suikercontracten zijn dikwijls gewijzigd. In
1842, onder het bestuur van den Minister Baud, is
besloten den fabrikanten de vrije beschikking te ‘
I laten over een derde van hun product; de Gouver-
neur-Generaal Duymaer van Twist heeft in 1854 de ,
levering der twee overige deelen in die van een i
vaste hoeveelheid veranderd. In 1860 heeft men de
fout begaan op deze regeling terug te komen en
voor het üxum de levering van twee derden in de
plaats te stellen. Drie jaren later, bij een koninklijk
· besluit van 2O juli 1863, dat de onderteekening
draagt van den Minister Fransen van de Putte, zijn
v de suikercontracten aan een zeer ingrijpende her- j
ziening onderworpen; de verplichte arbeid - het i
,,verstrekken van arbeiders", gelijk het vroeger
heette; men schaamde zich de uitdrukking, zoo- .
min als de daad -­ is toen aanzienlijk beperkt,
en het Hxum van levering, dat ter kwader ure i
in 1860 was afgeschaft, hersteld. Maar deze re-
geling kon slechts invloed hebben op de contracten
bij het verstrijken der termijnen, of bij vrijwillige
toetreding der fabrikanten vóór dien tijd. Toen zeven