HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 14

JPEG (Deze pagina), 696.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

iïl l
g I2
{
Om met den cijns te beginnen. Het komt mij voor,
, dat een redelijke toepassing der wet van 21 juli
l 1870 verlichting van den druk, dien de cijns op de
suikercultuur uitoefent, met zich brengt. Ik spreek
hier niet alleen, gelijk in verschillende adressen is
l gedaan, over den cijns van f 25 per bouw, die
betaald wordt voor de vrije cultuur, maar ook van
den veel grooteren, ten bedrage van ruim f 1oo
dooreen, die voor den Gouvernementsaanplant wordt nl
gevorderd.
4 Wat is de oorsprong van den cijns? Om hierop
het antwoord te vinden, moet men den oorsprong .
l der Gouvernements­suikercultuur nagaan.
Deze cultuur, men is het niet vergeten, heeft haar
j. ontstaan te danken aan den Graaf van den Bosch; zij
l maakte deel uit van het, nu ruim een halve eeuw ge-
leden, door hem ingevoerde stelsel. Ten einde het
verbouwen van suikerriet en het verwerken van die
grondstof tot een voortbrengsel voor de Europeesche ‘
E markt te bevorderen, heeft de regeering contracten
gesloten met ondernemers, waarbij zij zich verbond *
1 hun alles te leveren, wat zij tot het drijven van een
suikerfabriek noodig hadden. Aan de bevolking van
je sommige streken werd de verplichting opgelegd
l hare velden met suikerriet te beplanten en voorts
al de werkzaamheden te volbrengen, die vereischt
worden om dat riet in suiker om te zetten. De
fabrikant nam de grondstof in ontvang, verwerkte
haar, maar was nu ook verplicht de door hem ver-
kregen suiker tegen een vastgestelden prijs af te
1