HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 13

JPEG (Deze pagina), 692.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

E
i
; i
‘ II I
4
zienswijze. Er moest niet gehandeld worden met te ,
grooten spoed. VVanneer deze dagen van crisis
. · voorbij en de hoofden weder koel zijn, zal men, j
naar ik vermoed, tot het inzicht komen, dat het voor nl
moederland en kolonie niet ongelukkig is geweest
__ een Minister te bezitten, die kalm bleef onder den 4
storm. Te groote ijver kon hier meer schaden dan
te groote bedaardheid. ’
Y Maar als die tijd daar is, moge het ook blijken,
dat ons land een Minister heeft gehad, die na ver- j
standig te hebben gewacht verstandig wist te han- V
delen. ls het onbescheidenheid of overmoed, wanneer
ik, zonder in het bezit te zijn van meer gegevens j
dan voor ieder ter beschikking staan, mij veroorloof, E
de vele adviezen, die in den laatsten tijd zijn uit- i
` _ gebracht omtrent de vraag, waarin dat handelen
moet bestaan, met een te vermeerderen? Hoedanig de
inhoud is der wetsontwerpen, die eerlang het Depar-
tement van Koloniën zullen verlaten, weet ik niet en
ik wil er niet naar gissen. Maar de vraag is bij mij
J gerezen, of de regeering niet reeds een vrij belang- ,
rijken steun zou kunnen geven aan de suikerindustrie
op java, door een bestaande wet overeenkomstig
haren geest en kennelijke strekking toe te passen,
en voorts, door op een bepaald punt van finan-
cieel beheer de beginselen te volgen, die thans in j
de theorie, zoowel als in de practijk vrij algemeen
zijn aangenomen. lk heb het oog op twee zaken,
die reeds dikwerf zijn genoemd, de cij ns en de
3 spoorwegvrachten.