HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 11

JPEG (Deze pagina), 708.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

l
l
l
l
, 9 r
uitgang getuigt; maar een heilzaam correctief. Want
slechts bij daling der geldloonen blijft de voort- ` I
brenging mogelijk, en het is beter, dat algemeen j
_ _ iets minder wordt verdiend dan dat een groot deel `
der bevolking van inkomsten wordt verstoken.
Wanneer onze zuivelproducten, onze runderen, onze W
visch, kortom de voornaamste onzer artikelen van
uitvoer, buitenslands zeer goedkoop werden, zou
i`;" ongetwijfeld het algemeene peil der arbeidsloonen W
:1 hier te lande moeten dalen; geschiedde dit niet, dan ,
i zou het getal der werkloozen onmatig aangroeien, i
i Die daling zou betreurenswaardig zijn op zich zelve,
maar niet in verband met de tijdsomstandigheden. " j
Men zou het een ramp moeten noemen, dat zij on- Y
vermijdelijk ware geworden, maar die onvermijde­ i
{ lijkheid volmondig behooren te erkennen.
Ben ik wel ingelicht, zoo begint het correctief,
waarvan hier sprake was, zich reeds op java te
vertoonen; de lage prijzen van de rijst hebben mede-
; gewerkt. Maar zoo de regeering overijld hulp had
‘ verleend, zou de loop van zaken anders zijn geweest
en, naar mijne opvatting, ongunstiger. Het natuur-
lijk geneesmiddel ware uitgebleven. De suiker-
industrie zou met nog grooter moeilijkheden te
kampen hebben dan zij thans heeft te overwinnen.
Geen woord dus van verwijt aan den Minister
van Koloniën wegens de houding, die hij tot dusver
heeft aangenomen? Wat zal ik hierop antwoorden!
Ieder heeft zijne eigene inzichten en ik beken gaarne,
` dat ik op twee punten een andere gedragslijn zou