HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 10

JPEG (Deze pagina), 708.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

t
8
: .
niet al zijne aandacht geeft aan de vraag, wat door
. hem verricht kan worden om met het minimum van
kosten het maximum van suiker te verkrijgen. Daar
zijn er, die het rustige leven in Nederland hebben _
I vaarwel gezegd om de leiding hunner zaken op
' nieuw te aanvaarden, of hun voornemen om naar
het moederland terug te keeren hebben opgegeven.
Hunne ondernemingen hebben er stellig bij ge-
\'O1’l11C11.
Maar nog op een ander voordeel wil ik wijzen, ik
_ dat door overijlde stappen der regeering in het j
belang der noodlijdende industrie zou zijn gemist. ·
l Wannee1‘ de prijzen van een belangrijk uitvoerpro-
duct stijgen of dalen, stijgt of daalt ook in het land,
j waar dit gebeurt, de zoogenaamde arbeidsprijs,
i‘ dat is de geldelijke belooning van alle soorten van ·
arbeid. Toen ruim twintig jaren geleden de katoen-
‘ prijzen een ongekende hoogte bereikten en dien-
Q tengevolge de geldswaarde der katoenuitvoeren van
Britsch­lndië van tien tot zeven en dertig g
L millioen pond sterling in het jaar vermeerderden, J
werd in Britsch­lndië alles duurder. De algemeene
' arbeidsprijs, het peil der loonen, werd er hooger;
niet overal evenveel, maar toch schier overal eeni-
germate. Hoe meer geld een land voor zijn uit-
j voerproducten verkrijgt, des te hooger kan in dat
. land de stand der geldloonen zijn. Omgekeerd werkt
i een daling van de geldswaarde der uitvoerproducten
, verlagend op den arbeidsprijs. Het geldelijk loon
m o e t dan dalen; dit is treurig, omdat het van achter-
z