HomeMemorie behoorende bij het rekest van thee-fabrikanten op Java, (gerigt aan Z. Exc. den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndPagina 9

JPEG (Deze pagina), 791.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 20.07 MB

j.
l

7
reeds gebezigde gronden f 50.-- per bouw in het jaar zou
j moeten betaald worden, legde ook deze zich eindelijk bij
j dien eisch neder, in de hoop dat verdubbelde krachtsin­
j spanning zijnerzijds het hem mogelijk zou maken om de
° min gunstige verhouding, waarin hij tegenover zijne mede-
I fabriekanten geplaatst werd te boven te komen.
Zoodoende raakte het gouv. ontslagen van de in vroege-
ren tijd aangegane kontrakten, en konsekwent voortgaande
` op den eens ingeslagen, meer natuurlijken weg, besloot
i het ook om aan de partikuliere industrie overtegeven de
j W theeondernemingen in de Residentie Bagelen, afdeeling Le­
l dok, welke steeds geheel voor gouv. rekening, onder toe-
j zigt van speciaal voor dien tak van bedrijfaangesteldie amb-
tenaren, waren gedreven.
li Zulks geschiedde bij eene publieke uitbesteding op den
20 December a° p" en blijkens de Javasche Courant van 14
j Febr. ll. No. 15 zijn de drie in uitbesteding gebragte per-
te ceelen toegewezen tegen betaling van een huurschat res-
pektivelijk van f 45t, f 525, f 455 ol` gemiddeld f42.-
l per bouw in het jaar. Opzettelijke herinnering behoeft het
, wel niet dat juist de thee van deze ondernemingen op de
Nederlandsche markt steeds veel hooger prijzen behaald heeft
dan de andere Java theeën, en gedurende de jaren 1857
Z tot en met 1862 gemiddeld 22 centen per Amst. @ meer
heeft opgebragt dan de thee van de ondernemingen Tjica­
djang en Djatinangor, waarvoor de tegenwoordige eigenaar
een huur van f 50.- per bouw aan het gouv. voldoen moet.
2 Het spreekt van zelf dat, èn de vroegere kontraktanten,
èn de inschrijvers voor de zoo even bedoelde gouv. thee-
tuinen, èn zij die in het laatste jaar een begin hebben
gemaakt met het aanleggen van nieuwe plantagiën op
j daartoe van het gouvernement in huur bekomen woeste
L gronden, zich hebben aligevraagd welke kosten op het ver-
l vaardigen en l1et te gelde maken der thee vallen,tegenover
T