HomeMemorie behoorende bij het rekest van thee-fabrikanten op Java, (gerigt aan Z. Exc. den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndPagina 7

JPEG (Deze pagina), 778.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 20.07 MB

`
l 5
l
j vooraf` bedongen dag-, week- of maand- loon geheel vrijwil-
lig in dienst werden genomen. Maar het is onnoodig om
­ bg deze opmerkingen langer stil te staan. Het lag voor
de hand dat de vroegere toestand op den duur niet kon
l‘ bestendigd Worden, en de kontralctantrn met het gouv. wa-
ren dan ook geenszins verrast, toen in 1860 op voorstel van
" den toeninaligen Minister van Kolonien Ilochussen door
Z. M. den Koning magtiging werd verleend, bij verstrijking
l` achtereenvolgens van de nog loopende kontrakten de thee-
j kultuur geheel aan de pnrtikuliere industrie overtelaten.
Wel zou hun eigenbelang in niet geringe mate er door
T bevorderd zijn geworden, indien de Regering had kunnen
i goedvinden om de kontrakten op den ouden voet te ver-
l lengen, maar zelven erkennende dat, nu de kultuur als ge-
Q vestigd kon beschouwd worden, het niet meer in de roe-
l ping der Regering liggen kon om zich ten behoeve dier
kultuur meerdere opoFl`eringen te getroosten, hebben zij
" zich zorgvuldig onthouden van elken aandrang, van elk
verzoek zelfs om tot eene verlenging der kontrakten over-
J tegaan, vast overtuigd dat hun de gelegenheid zou gege-
kl ven worden om op billijken voet de beschikking te erlan-
gen over de gronden voor het drijven hunner onderne-
mingen benoodigd, en om zoodoende ook zonder de hulp
van de Regering de konkurrentie met de theeplanters in
­ andere, nabijgelegene kolonien te kunnen volhouden.
Zij hadden zich gevleid dat hun voor het gebruik dier
gronden geen hoogere huurschat zou gevraagd zijn dan die
in den regel betaald wordt voor gronden welke niet aan
de inlandscl bevolking toebehooren, en uit dien hoofde
i. door het gouv. aan Europesche industriëlen in huur worden
g afgestaan. Deze huurschat bedraagtin den regel f 6.- per
j bouw, doch aan de eigenaren van de eerst expirerende
kontrakten werd al dadelijk te kennen gegeven, dat het
gouvernement een huurschat van f 24.- per bouw billijk

g A,.
~ ­ .~ V .4 · , .; ·-·. «~­·, - <­·· .r·.· ·;~ -=·, ‘,·, J:. ··__ r:·e;:_·i=·z-.¤.ï ‘‘-e ir: -#.‘­". A