HomeMemorie behoorende bij het rekest van thee-fabrikanten op Java, (gerigt aan Z. Exc. den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndPagina 5

JPEG (Deze pagina), 586.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 20.07 MB

ï MEMORIE
« óehaorende bg het Rekest van Thee/`aörielczmten
· op Java, (_qe2·igá aan Z. Esrc. dm Guuvemeur­
_ l Generaal van NedeïZcmdsch­Lzdié), qedagáeekend
< 20 Mei 1865.
l Nog slechts weinige jaren geleden verkeerde de t`heekul·
g tuur op Java in een toestand, die het voor de meeste on-
dernemers, welke zich met deze kultuur onledig hielden,
onverschillig maakte werwaarts het produkt werd verzon-
den, welke kosten op die verzending in rekening werden
gebragt, en aan welke regten het artikel op de markten
i van aanvoer onderworpen was.
Voor elk pond thee, dat alhier aan het Gouvernement
werd aFgeleverd, ontvingen de fabriekanten eene, kon;
‘ trakt bepaalde vaste betaling, en hetgeen de thee bij ver-
- koop meer of minder opbragt, werd een voor- of nadeel
voor den Staat. ‘
Het kan niet ontkend worden dat door deze regelingdé
` Staat zicl1 eenige jaren achtereen vri] belangrijke opol`f`eringen‘
i heeft moeten getroosten. Immers blijkens de jaarlijksche
Regerings-verslagen van den staat en het beheer der kolo-
­ niën· heeft de door het Gouvernement overgenomene thee
l gemiddeld opgebragt:
r in 1852 67 116 centen bruto per Amst. ‘tï,'t
» 1855 81{U » » » » »
» 1854 82{U » » » » »
» 1855 77{U » » » » »
F » 1856 81;% » » » » »
F
l
S;
i a