HomeMijn advies aan den Minister van koloniën nader toegelichtPagina 9

JPEG (Deze pagina), 814.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 10.28 MB

NADER TOEGELICHT. tl
het eerste werk het verkennen en in kaart brengen van het
terrein. Geheel geïsoleerd, met de hoofden en het gansche volk
tegen zich, vindt men er geen dak om te schuilen, noch om
gezonden e11 zieken, munitie en levensmiddelen aa11 den invloed
van zon, regen en naehtelijken dauw te onttrekken. Men vindt
er geen wegen, geen vervoermiddelen, en in de verlaten kam-
pongs niet zóóveel om een vogel te voeden. Geen voedsel voor
menschen, geen voeder voor paarden en runderen. Men moet
leven en laten lCVB1l van hetgeen men zelf heeft meêgevoerd,
dat echter op de schepen is en dus aan barre stranden en bij
rollende zeeën niet op een oogwenk kan worden aangevoerd.
? Geen gidsen, niemand om den weg te wijzen, niemand om te
zeggen, waar men zijn schreden moet wenden, niemand om in-
lichtingen te geven omtrent den vijand, zijn krachten, zijn ver-
sterkingen, zijn bedoelingen. Het land, dat betreden is, is als
1 een gesloten boek.
’ De moeilijkheden, die aan een dergelijken oorlog uit zijn
aard zijn verbonden, worden door de oxnstaiidigliedeiri, waarin
j Atjeh verkeert, nog aanmerkelijk verzwaard. Een volk geplaatst
i buiten het volkenrecht en dus door geen ba11de11, welke dit
1 aanlegt, belemmerd; dat zelf de wapenen voert; dat ee11 land
bewoont zonder wegen of andere verbindingsmiddelen, waar geen
f strategische punten zijn om te nemen, geen leger en evenmin
magazijnen of een operatiehasis om het daarvan af te snijden --
_ waar dus de gewone middelen, om een overwinning beslissend
te maken, te kort schieten; ee11 volk goed gewapend, uit-
stekend dapper, van doodsverachting vervuld en bezield door
een levendig nationaal gevoel en een brandenden haat tegen al
, wat den Nederlandsehen naam draagt ­- zulk een volk bezit
S` groote defensieve kracht. Onder begunstiging van een terrein
voor een geregeld leger schier ongenaakbaar voert het den oorlog
gelijk de Spaansche guerrilla; het komt op, vecht, verspreidt
zich en verdwijnt - en verdwijnt dan spoorloos langs drasse
rijstvelden en smalle paden, waar wij 11iet machte zijn te
volgen ­ en het komt ongemerkt terug, als de kansen gekeerd
en *1lZC troepen teruggetrokken zijn.
Kan men hier i11 ernst spreken van operatiën, volgens een
vast plan te ondernemen, om den oorlog tot een einde te bren-
gen? Ben ik wel ingelicht, dan werd in de vergadering van
den Raad van Indië, waartoe de kommandant der zeeinacht en
de generaals Vilhitton e11 de Neve waren opgeroepen, en die