HomeMijn advies aan den Minister van koloniĆ«n nader toegelichtPagina 8

JPEG (Deze pagina), 813.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 10.28 MB

S MIJN ADVIES AAN DEN MINISTER VAN KOLONIHN
J. L. van Batel in April 1761 aan de Hooge Regeering aan-
geboden getuigt, dat het distrikt Pau, hoogstens twee kilome-
ters van Padang verwijderd, tusschen 1665 en 1740 wel twintig
malen tegen de Compagnie de wapenen opnam. Eerst in 1821
heeft het Nederlandsch gouvernement zich met het binnenland
ingelaten, en dit geschiedde alleen op verzoek der Maleiers, die
door de Padries werden benauwd.
Evenzoo te Palembang. Hier veroverden wij in 1821 den
Kraton, maar eerst 17 jaren later begaven wij ons naar het bin-
nenland en stichtten daar het fort Tebing-Tinggi. In Singkel
en Baros, in Siak en Deli zijn wij thans nog grootendeels tot
de kuststreek beperkt. f
Maar een beroep op de historie stelt slechts den algemeenen
regel in het licht. De voornaamste vraag, die zich hier voor-
doet, blijft daardoor onbeantwoord. het bepalen van onze
handelwijze tegenover Atjeh hebben wij bovenal rekening te I
houden met de bijzondere omstandigheden, waarin dit rijk ver- *
keert. Welke zijn die bijzondere omstandigheden, van welken
aard is de oorlog, dien wij hier hebben te voeren? j
De Atjehsche oorlog vindt zijn plaats in de laatste der drie l
categoriƫn, waarin de Indische oorlogen kunnen worden ver- .
deeld. De eerste omvat de oorlogen met een beperkt doel,
waarbij van vestiging geen sprake is, maar alleen van tuchti- Q
ging. In den regel zijn deze oorlogen de eenvoudigste, al is
_het oogmerk niet altijd van het eerste oogenblik af te berei- _
ken. Is de tuehtiging volbracht, dan keert de expeditionaire
macht terug.
De tweede strekt zich uit over het beteugelen van oproerige
volken. Hier heeft men bereids een oude vestiging, waar na- {
genoeg alles gevonden wordt, wat voor de behoeften van den "
oorlog en voor een Europeesch georganiseerde legermacht noo-
dig is. Men heeft er wegen en vervoermiddelen; men is be-
kend met land en volk; verscheidene hoofden en een deel van
het volk staan aan onze zijde, er zijn gidsen en men kan be-
richten inwinnen over nagenoeg alles, wat de opstandelingen van
voornemen zijn. Men is in de beste conditie om de te-
genstanders te overwinnen , en toch gaan er gewoonlijk vele
jaren voorbij, voordat de opstand bedwongen en de rust her-
steld is.
Tot de derde categorie behoort de oorlog, wanneer een on-
bekend land moet worden overwonnen. Hier is na de landing