HomeMijn advies aan den Minister van koloniën nader toegelichtPagina 3

JPEG (Deze pagina), 669.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 10.28 MB

l
(0vcr_q0¢Zo·ukt uit "cZe Gids", 1876, N°. 12.)
De oorlog met Atjeh, welke op onze heerschappij in den
Indischen Archipel -­- een voorwaarde van ons bestaan ·- een
onmiskenbaren invloed uitoefent, is geen onderwe1·p om naar
partijbelangen te worden beoordeeld. Het hooge belang voor
Nederland bij dezen oorlog betrokken stelt de vraag, welke
gedragslijn wij hier hebben te volgen, ver boven den partijstrijd.
Vrij van iedere bedoeling om uit de gebeurtenissen op Noord-
Sumatra wapenen te smeden tegen de Regeering onderwierp ik
den 26S¤¤¤ September aan het oordeel van Regeering en Kamer
een advies gegrond op mijn overtuiging, die ik bij een on-
derwerp van zoo hoog belang meende niet te mogen verzwij-
gen. Door slechts enkele leden der Kamer werd, ook bg de
E behandeling der Indische begroeting, de oorlog tegen Atjeh
aangeroerd, en zij, die dit deden, beperk.ten hunne beschouwingen
tot de redenen, welke den oorlog hadden doen ontstaan. Zij
gaven mij daarmede geen aanleiding om terug te komen op
K- hetgeen een maand te voren was behandeld.
Buiten de Kamer daarentegen ontmoetten mijn woorden tegen-
spraak, welke mij doet overgaan tot een nadere ontwikkeling
mijner meening. Het komt mij voor, dat de bejegening, die
mijn advies ondervond, een gevolg is van misverstand. De
raad, dien ik gaf, was de vrucht van ernstige overweging, en
het zal mij - naar ik mij vleie -- niet moeilijk vallen, dit
misverstand weg te nemen.
In de Kamer trachtte men de oorzaken des oorlogs op den
voorgrond te plaatsen. Maar het ontstaan van den oorlog en
zijn voortzetting zijn twee zaken scherp van elkander onder-
scheiden. De beginselen, waardoor thans onze handelingen
er
l