HomeMijn advies aan den Minister van koloniën nader toegelichtPagina 12

JPEG (Deze pagina), 834.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 10.28 MB

l2 MIJN ADVIES AAN DEN MINISTER VAN KOLONIEN
een magneet blijken, die de Atjehers onwederstaanbaar tot
zich trekt.
In het begin dezer maand bracht de mail een bericht, dat ·
helder aantoont, hoezeer de Atjehers een geregeld bestuur we- j
ten te waardeeren. l/let grooten ijver voorzien de krijgsvange- l
nen te Batavia in hun onderhoud en het zeker bezit van het- A
geen hebben verdiend, beveiligd tegen alle knevelarij, ont- L
lokte hun een lofspraak op het Nederlandsch bestuur. En een 1
volk als Noord­Sumatra bewoont zal het niet ontgaan, dat, l
, waar het Nederlandsch bestuur_ zich vestigt, grooter bescher-
C ming van personen en goederen verkregen wordt dan onder ‘
eenig inlandsch bestuur. Dit kleint te meer. wanneer men in Q
aanmerking neemt hetgeen ons van de afpersingen der Atjeh-
sche bestuurders bekend is. `Weinige volken in den Archipel
evenaren de Atjehers in zin voor hun materieel voordeel. De
bloeiende peperhandel levert daarvoor een bewijs, evenzeer als
de twisten tusschen de kuststaatjes, die meestal in handelsnijd
hun oorsprong vinden.
Onze bedoeling is niet het land te veroveren, maar het volk ,
voor ons te winnen. Daarom eenvoudig verdediging onzer po-
sitie, maar met de meeste energie, zoodat iedere aanval des
vijands hem onze meerderheid duehtig gevoelen doet. Alles ver-
mijden, wat de verbittering voedsel geeft. Hier voorzeker ligt
een der donkerste zijden van de thans gevolgde handelwijze.
Men is verplicht, ten einde den vijand van zijne sehuilplaatsen
te berooven, de kampongs , die men ontmoet, in den asch te V
leggen. Op onzen tocht naar Biloel-Zuid, die ten oogmerk had
de TX moekim der sagi·XXV tegen de invallen der sagiXXlI
te beschermen en de bevolking der verbrande kampongs tot
onderwerping over te halen, werden 20 kampongs verbrand.
Dit geschiedde, omdat zij den vijand tot schuilplaats konden
dienen. VVat werken wij echter uit met telkens te vallen in
het vijandelijk gebied en alles te verwoesten en te verbranden?
Niet alleen dat wij door op deze wijze te handelen na onze
vroegere proclamaties alle geloof aan de Nederlandsche trouw
uitroeien - wij brengen het volk tot armoede en verbittering,
en de bewoners der verwoeste kampongs brengen hun verbitte-
ring en haat over in de landstreken, waar zij een nieuwe woon-
stede zoeken. De welige voortplanting der vijandige gezindheid
wordt op deze wijze door ons krachtig bevorderd.
Ons belang eischt juist het tegendeel. Er is ons weinig