HomeDe tweede expeditie tegen Atjeh: een bijdrage tot indische krijgsgeschiedenisPagina 67

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.53 MB

PDF (Volledig document), 70.92 MB

BE TWEEDE EXPEDITIE TEGEN Armx. 65
in het belang van orde, veiligheid en hygiène eenige voorschriften uitge-
vaardigd voor de uitgifte van perceelen op die plaatsen, en talrijk zün de
aanvragen daartoe, zoowel van de zijde van Europeanen als van Chinezen.
De gezondheidstoestand is over het algemeen weder minder gunstig.
Cholera heerscht sporadisch, maar blijft nog steeds offers eischen, inzon-
derheid onder de Chinesche koelies te Oeleh-Leh. Het verbeterde voedings-
systeem zal daarin met 1 Augustus welligt verandering te weeg brengen.
i Onder de inlandsche bevolking is de gezondheidstoestand tegenwoordig
vrij gunstig.
` De wêersgesteldheid was zeer afwisselend, en kenmerkte zich inzon-
derheid door zware winden."
L De vijand scheen het talrijkst op onze ooster en zuidooster liniën,
waar hij bezig was verscheidene versterkingen op te werpen, 0. a.
oostelijk van Lamprit, in den tegenover Lambaroe gelegen kampong-
rand en te Batoe Lintang tegenover Beloel­Zuid. Hoewel ons artillerie-
vuur en het uitzenden van patrouilles dien arbeid niet gemakkelijk
maakten en de enkele maraudeurs, die tusschen de posten doorslopen,
spoedig werden verjaagd, noopte ’s vijands agressief optreden tot een
aanhoudende inspanning en verdubbelde waakzaamheid, vooral wanneer
S hij door gebrek aan levensmiddelen tot fourageeringen in de verlaten
€’ kampongs achter onze liniën werd genoodzaakt.
Ingekomen spionnen­berichten deden een algemeenen aanval vreezen,
die evenals gewoonlijk achterwege bleef; volgens sommigen omdat T.
Pajah met zijne hulpbenden niet was aangekomen; volgens anderen E
omdat Habib Abdoe’r­Rahman door de meesten der zijnen verlaten was.
=ï Deze had inmiddels meer invloed verkregen; men schreef het althans
aan zijne bemoeiingen toe, dat toeankoe Daoed , met toestemming van
de hoofden der drie sagies, als sultan afgezet en door toeankoe Hassim
2 vervangen, en door zware geldheflingen een aanzienlijke som bijeen
gebracht was. Ook poogde hij zijn invloed allengs over het gansche
land uit te breiden; een brief van den 18<l¤" Augustus, waarin hij als
>>hoofd der Islamieten" de hoofden der IV M. aanschreef om vóór den
._ 27¤*¤¤ daaraanvolgenden de zijde der Hollanders te verlaten, viel gelukkig
ongeopend in onze handen en had alzoo zijn bestemming gemist.
De vroeger naar de westkust en het gebergte gevluchte bevolking
van die moekim begon langzamerhand terug te keeren en hare sawahs
te bebouwen; zij gaf blijken van meer toenadering en vertrouwen, zoo
door het leveren van materialen en arbeidskrachten als door een me-
nigvuldiger verkeer tusschen de ons bevriende kampongs.
In Maraksa nam de immigratie voortdurend toe, terwijl van den sedert
den 5<l<=¤ voor het publiek verkeer opengestelden spoorweg tusschen
Kota Radja en de lagune door alle klassen van menschen een druk
gebruik werd gemaakt, en Oleh­leh zich steeds in een toenemenden
bloei van handel en voorspoed mocht verheugen. A