HomeDe tweede expeditie tegen Atjeh: een bijdrage tot indische krijgsgeschiedenisPagina 42

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 70.92 MB

si W
l
lle
I 40 DE TVVEEDE ExPE¤1*1‘1E TEGEN A'1‘.ïm.
, de noordkust - van de züde der radjas en rijksgrooten waren bloot-
jl gesteld en elke beleediging Neêrland’s vlag aangedaan, onmiddellijk
gewroken. Zoo werd o. a. in November, aan de kampongs nabij,
Kwala Gighen, waaruit op de sloepen van de Palembcmg geschoten
was, even als vroeger aan Samalangan, eene welverdiende tuchtiging
1 toegedeeld. Gighen, Endjoeng en Ajer Laboe verheugden zich in een "°
1 ' toenemenden handel en in de meeste kuststaten heerschten vrede en rust.
1 ` `Was de geschiedenis van de leiding dezer expeditie gedurende de twee
j" 1 laatste maanden van 1875 een nieuwe phase ingetreden, de twee eerste
maanden van ’t volgende jaar openden een nieuwe en schoone bladzijde i
Q., in de gedenkboeken der Indische krijgsgeschiedenis. Pel handhaafile Q
` zün goeden naam aan ’t hoofd zijner meestal jonge en ongeoefende sol-
i daten, die, vol vertrouwen in hun bevelhebber, zich hunne oudere
j { kameraden niet onwaardig betoonden. VVat zij in bedrevenheid, ge-
hardheid en ondervinding te kort schoten, moest dan ook wel door ï
goeden wil en ijver worden aangevuld. En als schier elk rapport i
melding maakt van >>den uitmuntenden geest der troepen” - zelfs ï
toen zij op het felst door koorts en cholera werden geteisterd - is i
j dit wel de schoonste lofrede op de officieren en het kader, die met =
‘ zulke elementen een zoodanig resultaat wisten te verkrijgen.
Even voorspoedig als het jaar 1875 voor onze wapenen was geëin-
«. digd, even glansrijk stelde 1876 zich in op Atjih’s oorlogsveld. Ook bij ,
V de tegenpartij scheen de vroegere strüdlust allengs te herleven en weldra i
zouden wij werkelijk met >>een overmoedigen vijand" te doen krijgen. ‘
De sterkte van onze legermacht had van lieverlede eene aanmerke-
lijke uitbreiding gekregen; de ruim 3000 man, door den generaal
j Van Swieten achtergelaten, was thans reeds tot een aantal van ruim
7000 geklommen en werd later nog met ruim 1700 vermeerderd. ,
Aan staven en diensten ............. 227 ij
» infanterie ................ 5756
>> barissans ........... . .... 1549
> >> kavalerie . . .............. 12
j » artillerie ................ 777
» genie ................. 399
Totaal . . . 8720.
Na de gemeenschap tusschen Sinangri -­­ waar een vivres- en
munitie­depöt gevestigd werd - en Padan Badak, dat in verdedig-
baren staat was gebracht, verzekerd, de bezetting der postenketen
j gewüzigd en tevergeefs bij hoofden (ketjiks) en bevolking op hunne
' onderwerping aangedrongen te hebben, besloot de generaal Pel met
, geweld tot de VI en IV M. door te dringen.
1 De noodige verkenningen in de VI M., door T. Nanta en züne
volgelingen verlaten, waarbij eenig geschut vernageld en het ver-
E
l
I