HomeOver de eerste expeditie tegen AtjehPagina 8

JPEG (Deze pagina), 794.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 15.46 MB

`
i

- rs ­.
. i
Uwe bestrijding ga ik thans wat nader bespreken.
Kortweg zegt gij op blz. 125, ,,dat de sterkte der expeditie
A toereikend was voor het oogmerk van den oorlog, en dat het ook S
niet aan tijd zou hebben ontbreken om het vereischte succes te
behalen , namelijk het nemen van den kraton, als er meer vol-
harding had bestaan , en een beter gebruik van de aanwezige mid-
delen ware gemaakt." ­­­ Van die onderstelling , dat tijd en mid-
delen voldoende waren , is ook de Indische rcgeering moeten uit-
gaan; maar als wij nu weten en op blz. 126 ook van u vernemen, _
dat hetgeen men van Atjeh wist ,,zeer gering was", is dan de l
vraag ongepast: waarop die berekening van tijd en middelen dan j
toch wel gegrond was? En is uwe beweering dienaangaande wel
te regtvaardigen met het oog op meerdere kennis van thans? -
De expeditie kwam ter reede van Atjeh 5 April; eerst den S"
kon worden gedebarkeerd ; den kwaden mousson verwachtte men i
tegen Mei: in drie weken tijds moest dus alles zijn afgeloopen , en ;j
uit de enquête blijkt, dat in dien zin wenken zijn gegeven. In drie
weken tijds : debarkeeren; het nemen van de strandversterkingen ; A
inrigting van het strandbivak ook als depöt; verkenning van het on-
bekende binnenland; het oprukken naar, het nemen en verzekeren I
van den mesigiet ; het zoeken naar den kraton ; het nemen van den
kraton, - al een rijk programma tot wat gij het vereischte succes j
noemt. Maar was dit werkelijk het vereisohte succes , de beslissing ? de
Volgens de proclamatie van den opperbevelhebber van 22 Maart, was j
het doel der expeditie: ,,de bestuurders van het rijk van Atjeh door j
kracht van wapenen te noodzaken aan de hun door het gouvernement
gestelde eischen te voldoen/’ Dat doel moest hij voor oogen houden ;
dat was niet beperkt tot het nemen van den kraton , en de val van het
vorstelijk verblijf kan dus niet per sc het ,,vereischte sueces" genoemd
worden, zooals bij de tweede expeditie trouwens gebleken is. Er .
moest verder gedacht zijn en worden voor het geval dat de kraton i
niet viel, of dat Atjeh zich dan maar niet zoo dadelijk onderwierp. i
Er moest vóór die eventualiteiteu gedacht zijn en worden aan
l