HomeOver de eerste expeditie tegen AtjehPagina 7

JPEG (Deze pagina), 775.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 15.46 MB

??
‘i · j
`ï l
f l
i l
· ­- 5 -­ _ l
i
i .. l
het ondernemen van eene expeditie te land, zonder nadere voor- l
5 bereiding en zekerheid omtrent den waren toestand en met den
j D ’ 1
j kwaden mousson voor de deur. De gevolgen daarvan moeten,
.. . . . =i
mins inziens dan ook 111 de eerste laats komen ter verant- 1
d 7
1 woording van de Indische regeering.
In geen geval echter, force majeure of niet, kunnen zij blijven
op de rekening van de chefs der expeditie, zoo als in uwe
1 absolute bestriding ligt o gesloten. Volgens uwe uits raak toch: iï
_` ta D O Z) A
was de sterkte der eerste expeditie toereikend en zou ook de tijd
voldoende geweest zijn bij meer volharding en betere voorbereiding
ri . . .
van de operatien , wordt het overhaast uitzenden van de expeditie lf
j en de ongelegenheid van het tijdstip daardoor en bovendien door
i het ar ument van force ina`eure eëearteerd· kunnen onbekendheid
P ’ 1%
met land en volk en het gemis van een generalen staf niet gelden
E als medewerkende oorzaken tot haar échec. En zoo zou er dan ’
werkelijk zoo wat niets overblijven dan de fouten van de aanvoer-
S: .. . . .. . .. "·
E ders! Bh kbaar onwillekeurig Generaal hebt gi in uw iver om "
E D) J O
jl de Indische regeering vrij te pleiten, dat eenzijdige standpunt in- _
j genomen, en daardoor op uwe beurt die aanvoerders gemaakt tot `1
de zondebokken van alles, tot zelfs van de verzuimen van vorige
l regeeringen, want die oorlog met Atjeh was sedert ’6~l i11 de lucht. C
l Even onwillekeurig zeker, plaatstet gij mij op een eenzijdig
-1.
* > stand mnt tegen over u. Ik beweerde dat de oorzaken van het
D 7 _
éehee minder liggen in de begane (taktische) fouten, dan in de gebrek- _
ki e staatkundi e inleidingen voorbereiding van den oorlog: de weini e
• D D D g `
bekendheid met land en volk- het gemis van een eneralen staf-
4 2 D J
het overhaast uitzenden van de ex editie- vooral het uitzenden
?
van de ex Jeditie o ee11 ongeschikt ti'dsti>· de onvoldoende zee-
V O 2
j magt. Ik liet daarop volgen: ,, de begane fouten waren daarvan
gerleelzfeük een gevolg, en deed uitkomen in hoe ver; het woord j
,,gedeeltelijk" is in uwe aanhaling vergeten, en zoo zou ik op
E .. . . ï
* mi ne beurt de regeering voor alles tot zelfs voor al de taktisehe
ll D 0 :
l fouten en te kort komingen verantwoordelik hebben esteld. ­
j D .
l i
r.
ë
F gr
v 1
l ,
E
~ 5
r- s