HomeOver de eerste expeditie tegen AtjehPagina 5

JPEG (Deze pagina), 704.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 15.46 MB

l ï=
g` s
; i
fi
li Tij
E 1
l
.<

lj Ii
F,
ll ?
In het Aprilnummer van ,,de Gids " verscheen van de hand
. . T . . e
van generaal DE Srunns een artikel: ,,log iets over Atjeh ,"
j waarvan het laatste gedeelte gerigt is tegen mijne zienswijze over
de hoofdoorzaken van het échec der eerste expeditie, te vinden
in het Februarijnummer van hetzelfde tijdschrift. Met al de aan-
. dacht die èn het onderwerp èn het woord van den oud­komman-
dant van het Indische leger verdienen, heb ik de gronden waarop
T zijne bestrijding rust overwogen en aan de gegevens getoetst,
maar de overtuiging dat ik dwaalde heb ik daaruit niet kunnen Q,
Q
` putten. Dit zou nog geene reden zijn tot antwoorden, en aanvan-
l kelijk was ’t zelfs mijn voornemen het niet te doen. Bij nader ii
inzien echter reken ik mij daartoe verpligt. Ik mag de aantijging j
niet onbeantwoord laten, dat ik, ,, om den ongelukkigen afloop l
' der eerste expeditie te vergöelijken,” de Indische regeering ter jj
. zake van den oorlog met Atjeh, onbillijk en zonder kennisneming
.. . 4
als het ware van de ofliciëele bescheiden, van overijhng en gebrek- ‘¢
W., kige voorbereiding zon hebben beschuldigd. Ik moet wijzen op de
eenzijdigheid van het standpunt dat de generaal, met zijn hoog
gezag, tegenover de eerste expeditie heeft ingenomen, en van het
° .
. standpunt dat lnj mij ten onregte laat innemen; aantoonen , dat
l hij hoofdpunten van het debat over het hoofd heeft gezien, en
i
« nader wijzen op de feiten en op gegevens die voor het publiek .
j minder toegankelijk, en door mijn hooggeachten bestrijder zelf
é denkelijk onvolledig of niet geraadpleegd zijn.
;j ,, De geachte Schrijver, zoo lees ik op blz. 127, kon door al {
wat uit officieele bronnen bekend is geworden weten, dat de
E
z
E ‘
i
.` li
jj ·«
lr
1
E
g .
! .
*....-.-_, er .... , . .4 T