HomeOver de eerste expeditie tegen AtjehPagina 20

JPEG (Deze pagina), 733.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 15.46 MB

ä
~ i
i
*t
-· 18 ­­
ä
het zal u thans duidelijker zijn dat ik anderzijds evenmin eene acte van
beschuldiging bedoelde. Van de uitnoodiging der redactie van ,, de Gids/'
tot het aankondigen van BRUTUS ,,Open brief aan Generaal iKN0OP/I i
over de tweede expeditie, maakte ik voornamelijk gebruik om ter zake
van de eerste een woord te spreken voor hetgeen ik nog meen L
dat regt en waarheid is. Een onpartijdig woord dus, bedoelde ik,
tevens een kalm woord. Als motto’s had ik er boven willen ï
plaatsen: ,,Suum cuique," en ,, ni cet excès (l)l101lI1€l]1'S ni cette
indignité." Het laatste kon noodeloos aanstoot geven; het eerste .
had een schijn van aanmatiging: zoo bleven ze weg. Maar met
die motto’s voor den geest, schreef ik; met het oog op de zaak,
J niet op personen. Of ik de personen, of ik één van de belang-
liebbenden wel zou bevredigen, dat was niet mijne zorg, daar-
mede inogt ik mij ook niet vleijen.
Dat ik u niet bevredigde verwondert mij geenszins. Uwe bij-
zondere verhouding tot den afgetreden G.-Gen. maakt uwe po-
ging te zijner regtvaardiging tot eene zeer natuurlijke. Maar, _§
hebt gij u bij die poging door uw gevoel niet te ver laten voe-
= ren; is uwe bestrijding niet te absoluut, reeds daardoor eenzijdig en
j - onwillekeurig, dit stelde ik op den voorgrond - onbillijk je- ij
gens de chefs van de eerste expeditie. Ik meen van Daarom
heb ik nogmaals de pen opgenomen. Van die chefs toch stierf
i de eene den eervollen dood van het slagveld, is de andere ge-
knakt door de krenkingen hem bij terugkomst te Batavia aange- Ii
daan : op de reede, waar zijne ondergeschikte hoofdofiicieren over-
vallen zijn met vragen betrekkelijk zijn beleid, als gold het een ij
verrader, en - let wel ­­ naar aanleiding van ,,geruchten" van j
het oorlogstooneel afkomstig (1); daarna door eene enquête, maan- A
(1) Zie Se hoofdstuk Enquête-rapport. Daaruit blijkt verder; dat van de antwoorden
op die vragen alleen bepaald bezwarend zgn , die xan den luitenant-kolonel P. R. nr;
l{o<·1u;nox‘r, koniinandant van het bataillon barisans van Madura, niet te verwarren F