HomeOver de eerste expeditie tegen AtjehPagina 19

JPEG (Deze pagina), 702.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 15.46 MB

2 ... 17 ...
oplossing meer nabij zou zijn gekomen , hetzij spoediger of met minder
opofleringen indien de Staf een meer volkomen werktuig was ge-
weest, valt moeijelijk te zeggen. Volgens betrouwbare berigten toch,
E zou die dienst ook bij de tweede expeditie nog wel in het een
en ander zijn te kort gekomen, en ook weer niet in zaken van
zoogenaamde geleerdheid. Maar wij beschikken hier niet over de
gegevens van eene enquête die alles tot in de minste bijzonder-
j heden heeft uitgeplozen, en dit geldt ook voor vroegere veldtog­
g ten. Uit de gegevens over de eerste, is mij het gemis van een
stafdienst, behoorlijk georganiseerd en voorbereid , echter te dui-
j delijk gebleken dan dat ik op dit punt een ander gezag als dat
van de feiten mag aannemen.
l
i
I'IlGl'1ï1€(I8 heb ik, naar aanleiding van uwe bestrijding, eenigzins
nader gemotiveerd de kwestie over de hoofdoorzaken van het misluk-
ken der eerste expeditie die ik voor rekening van de regeering bragt.
l In mijn Gids­artikel verheelde ik geenszins dat ook de aanvoerders
fouten maakten die daartoe het hunne bijdroegen ; integendeel, ik
erkende dit zeer positief, en als regter, Generaal, zou ik van ons
beiden welligt de strengste zijn. Ik meen dus dat ik niet op een
eenzijdig standpunt stond ; en de aantijging niet verdien, dat ik om
den ongelukkigen aiioop ten hunnen behoeve te vergoelijken , de In-
dische regeering ligtvaardig en onbillijk zou hebben beschuldigd.
i Mijn artikel was eenerzijds geen pleidooi tot vrijspraak of belooning ;
gelukt, en door hen ten einde gebrsgt. De tweede expeditie tegen Atjeh is ondernomen
met grooter magt dan waarover Kom: en SPEELMAN beschikten. Er is dapper gevoch-
ten, voordeelen zün behaald, het eehec van de eerste is hersteld. Maar werd Atjeh ver-
slagen, is de oorlog door die tweede expeditie ten einde gebragt? Neen, de oorlog
duurt nog steeds voort; de onderwerping laat nog steeds op zich wachten. Is het
dus ongegrond om te zeggen: de tweede expeditie was slechts een half succes.