HomeOver de eerste expeditie tegen AtjehPagina 13

JPEG (Deze pagina), 726.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 15.46 MB

.-, 4....-. ._.. ---i.,.,d.---..-M ...« .--. ~ -- ww- M - s U · ­.~­ ~ G »­ ·- - -·
.. jl ...
Zoo was de toestand den l6“. Nu, dat wij alles, alles weten,
uit het gedrang en buiten verantwoording, is het gemakkelijk te
zeggen: Volharding! En toch, dan moet men tegenover het ge-
voelen van de gezamenlijke chefs - aan Indische toestanden niet
vreemd - nog kunnen bewijzen, dat volharding werkelijk het
zoogenaamd ,,vereischte succes", het nemen van den kraton ,
zou hebben gegeven. En dan moet men verder voor oogen hou-
den, zooals de opperbevelhebber dit moest doen, dat het doel
van de expeditie daarbij niet was beperkt. Nu wist die bevelheb-
ber uit de olücieele gegevens dat de kwade mousson voor de deur
< stond , dat de gemeenschap met de vloot dan niet verzekerd heette.
Moest hem dit niet doen denken aan isolement, aan regens en
overstroomingen ; aan de verpleging van gewonden , zieken en ge-
zonden ; waren de middelen tot voorziening in een en ander nog
voldoende, was er onder anderen geen groot gebrek aan koelies; kon ‘
_, en mogt men vertrouwen dat de tijd daartoe nog wel voldoende
r v zou wezen voor het doorkomen van den vvest­mousson? Gij hebt
er zekere beoordeelaars van de tweede expeditie de les over gele·
zen, Generaal, dat zij de verpleging en verzorging uit het oog
. schijnen te verliezen, en zult die eischen dus wel niet over het
hoofd willen zien of miskennen als het de eerste geldt.
Toch heb ik te dier zake aan uwe bestrijding een verwijt te
if doen. Over de gevolgen van den kwaden mousson , zoowel met
het oog op de troepen regtstreeks, als voor de gemeenschap met
de vloot ; over hetgeen den doorslag heeft gegeven tot staking en
terugkeer naar Java, is door u een volkomen stilzwijgen bewaard.
In uw citaat van de door mij vermelde hoofdoorzaken van het
mislukken dier expeditie, is het Honvoldoende van de zeemagt,
zoowel wat het getal als de bruikbaarheid van de schepen be-
trof" -­ ook eene regeeringskwestie- zelfs geheel vergeten. Een en
ander staat met elkander in verband, en uwe bestrijding is dus ook
op dit zeer voorname punt eenzijdig.
Uwe openhartige bekentenis daarentegen, dat onze kennis van