HomeOver de eerste expeditie tegen AtjehPagina 11

JPEG (Deze pagina), 748.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 15.46 MB

Y
` I
· . l
l
- 9 ~ A
sedert Augustus ’72 van Penang naar Atjeh waren uitgevoerd,
15000 geweren en eene daaraan geevenredigde hoeveelheid bus-
4 kruid Hij schreef van daar 0. a.: ,,dat Atjeh inderdaad belangrijke 1
strijdkrachten had ontwikkeld .... dat de Atjehers haakten naar
het oogenblik om zich met ons te meten .... dat zij besloten
waren om tot den laatsten man te strijden .... dat zij onze
militaire toerustingen in alle bijzonderheden kenden " enz. En nu .
men dit alles weet, en de feiten dit hebben bevestigd, mag men 7
nu, ten koste van de chefs en ten bate van de regeering, nog L
l beweeren dat de vijand op tegenstand niet was voorbereid? Inte-
ig gendeel , Generaal, hij was betrekkelijk beter voorbereid dan wij.
Mag men nu nog beweren dat sterkte en tijd voldoende waren?
Voldoende! Had men behalve op eene hut van leem en een
onvoorbereidden vijand, ook nog gerekend dat onzerzijds geen E
fouten zouden worden gemaakt, dat men voor de eerste maal onfeilbare lj
; aanvoerders onder de hand had. Gij verwijt hun, Generaal, dat zij ,
vergelijkenderwijze met de tweede expeditie , zich den tijd niet heb- j
4 ben gegeven om de operatiën voor te bereiden. De tweede expe­ e
2 ditie, die enkel aan tijd over meer maanden beschikte dan zij i
over weken! Dus in die drie weken ook nog langzaam , voorzigtig!
Moesten zij, met het oog op dien luttelen tijd , niet veeleer wat
l haast maken , en dus meer kans loopen ook van tegenspoed. Staat H
ook niet in eene der oflicieele instructiën : ,,als beginsel bij de krijgs-
j operatiën is aangenomen dat de aanval eene verrassing moet zijn.”
j Zegt niet het telegram van 17 Maart van den G.-G. aan onzen .
j commissaris 0. a.: ,,is vreedzame oplossing onmogelijk , dan zij flink i
en doortastend handelen onze leus !/I En nu wat haast is gemaakt
A en wat meer gestormd werd , maar dat stormen en de verrassing niet
r altijd gelukten, nu het verwijt dat de eerste expeditie den tijd niet
j nam om , als de tweede, de operatiën voor te bereiden. Nu boeten l
I (1) 5000 vaten buskruid en 1394 kisten geweren rapporteerde de koinmandant van
i de (hlmclcl van .»1n/werpen.
‘ l