HomeOver de eerste expeditie tegen AtjehPagina 10

JPEG (Deze pagina), 757.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 15.46 MB

jl A iiii A ~.
lj · ­­ e ­­ .
h gebleken uit hunne houding bij onze vergeefsche pogingen om den
mesigiet om te trekken; bij de herovering van dat gebouw, waarin
, zij het ons andermaal zoo lastig maakten , dat onze toestand weer ` A
eene wijle hagehelijk stond , terwijl zij tevens zich in onzen rug
vertoonden? Alleen die dag van den 14** kostte ons aan gewonden
en gesneuvelden, behalve den opperbevelhebber, 103 olhcieren en
minderen. Blijkt het eindelijk, dat zij op tegenstand niet waren
voorbereid, uit hunne houding tegenover onze verkenning van 15
April, en vooral bij onzen aanval van den 16**, op die vermeende
voorwerken van den kraton, een aanval die ons in minder dan T
een half uur tijds andermaal op 9 oiiicieren en 116 onderofiicieren ‘;
en minderen te staan kwam? Zij deden toen zelfs eene ernstige
poging om zich bij de bekende terreinafscheiding in onzen rug te
,te vestigen, en hunne werken aan de overzijde van de rivier
waren gaandeweg zoover verlengd dat zij de oostface van den
mesigiet konden enfileeren. Uit die feiten blijkt, meen ik, het 3
tegendeel. De Atjehers waren wat minder gereed met versterkingen
als bij de tweede expeditie, maar zij hadden wapens, kruid en
lood en strijders in overvloed , en . . . een onversaagden moed j
die meer beteekent dan doode middelen , hetzij hij voortspruit uit
fanatisme of uit patriotisme.
Maar ,,dat had men blijkbaar niet verwacht, daarop had 1nen l
niet gerekend ; men achtte het waarschijnlijk dat het bij eene
,,,,magtsvertooning’”’ zou blijven; dat Atchin daardoor in ,,,,vrede- j
lievende stemming’”’ geraken zou" (1). Toch had men er zich
ter laatster ure nog op kunnen en moeten verwachten , want 17
Maart, dus nog 5 dagen voor het vertrek der expeditie van Java,
seinde onze commissaris uit Penang , waarheen hij was vooruitge·
gaan: ,,dat de Atjehneezen zich sterk wapenden , en men op krach-
tigen tegenstand bedacht moest zijn.” Hij vernam daar dat alleen
(1) Nota Joxcknnoicr. i