HomeDe mislukte tocht naar AtjehPagina 24

JPEG (Deze pagina), 769.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.22 MB

PDF (Volledig document), 17.85 MB

. çg_go;;ï$áä¤
. ,
p
·

20 ~
ze *ä
·
^·,‘
Hggu dyiuggndg behoefte, dre reeds meeruralcu is aangetoond, 611 WIC!
~
nbevredrgrng W1`] met levendrg genoegen zouden vernemen.
In een noot laat de Generaal Weitzel hierop volgen:

"Voorstellen tot het OP1`1CIlt€ll van een dergelrgk bureau waren reeds

rr lang voor den Bomsehen oorlog door de Indrsehe rnrlitaire autoriteit
·;,; r
"ggdgmr, maar door den Gouve]·ne1rr‘­Generaal Pahud afg6VGZBI1. Ill
vhillijkheid kunnen dus de moeijelijkheden, sedert in deze ondervon­
. . . . .
I; dgn, ]]_1Ct g§@h@@l_ YOOI l‘Ck€I]1l1g dlêlf ïl,lll]0]_'ltB1l] VOl'dCll gBl)1'2,Cht,”
Zryn Vl_] wel 1]1gGl1C1ll3, dan z1_]n de voorstellen, waarop door den
Generaal X/VB1lZZ6l wordt gewezen, met eenrge urtbrerdrng voor Staf
personeel ook buiten dergelijk bureau, door opvolgende Legerkom-
· · · · . , _
mandanten herhaald en moeten ZIJ bl`] de Indrsche Regeerrng ook met
.. . . e,äl;Qé_§vïyQ:.g§
langer - doch sleehts br; den Mrnrster van Kolonren ­- tegenstand

l hebben ondervonden. ‘
= ï?«€«
Het Dïlllbülf Departement, dat op de opr1eht1ng van een Generalen
' Staf sedert _]a1‘e11 bleef &21l1fl1'1l1g€I1, ZOIMICY Z1Cl1 dOO1` llölllääldë €lfWlJ‘
z1ng van zgn voorstellen te laten afsehrrklçen, gn dg vgyllchtg Gom
. . ;
verneurs­Generaal d1e sedert de pogrngen van dat departement onder-
steunden, hebben zreh alzoo tegenover de Nederlandsche natre en de
. . .. . ­ . . 1:
mensehherd nrets te verwnten, nu de nuslukkmg van de expedrtre
‘ naar Atjeh Op 111Gl1W IS 1306 ‘EG SCIIHJVGII Elilll totale Ollbêlïêüdllêld Wüüïlll
. . · . ..
men te Batavra verkeerde, ten 33.1121611 van de toestanden 1n genoemd Rnk.
v Voor ons allen, burgers van Nederlandsch Indre, heeft drt denkbeeld
. .
I ton mrnsto rets bemoedrgends, Want het V@1"¤1‘O11W@1l op OHZG I’¤@g@@1‘1Hg
’ kan daardoor bl1_]ven bestaan.
_` Met dat vertrouwen kunnen W1] , nu een tweede expedrtre zal wor-
‘ l don voorbererd, waarvan de organrsatre Op mG@1‘dG1‘G bölïêïldllöld Hlüï
g het land, op betere gegevens zal steunen, den uitslag hoopvol te
è gemoet zien. ­
li ' . . .. .
ï· Maar tevens zal het ons lerden tot de b1ll1_1ke verwachtrng, dat met
lq kracht noomaals door de Itegeerlng worde aangedrongen op het toe-
R; staan van de gelden, d1e vwodzg znn om het N. I. leger te geven wat
r~ x . . . . .
ï het behoeft, tot de verwaehtrng, dat dre, nu erndelnk, door don Mr-
nistor en de vertegenwoordiging zullen W01‘<l@11 t0Gg€Sïä311­
L -
;
. 3 Jsêïêb sw Y;
{ ï*;§l`§·?Et;?FE»*
rv
.

et
tv