HomeDe mislukte tocht naar AtjehPagina 23

JPEG (Deze pagina), 718.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 17.85 MB

E
l
. ‘ la
ç iii
hln 1856 kon de kommandant der expeditie naar Tomoré niet te
1 wweten komen, of er op het oorlogstooneel drooge of natte mousson
MZ011 heerschen, wanneer hij dáár aankwam; iets. waaraan toch zeer
eveel, zoo niet alles, was gelegen.
l ·« In hetzelfde jaar beweerde men te Batavia, dat er in de Lans-
2 upongsche distrikten - van Batavia slechts door straat Soenda ge-
·« scheiden -- weinig of geen bamboe groeide. Er werden dus bamboe-
ugebouwen tot huisvesting der troepen, in zóó verre gereed gemaakt,
i H dat ze konden worden medegenomen en in de Lampongs opgeslagen.
l uBij aankomst der expeditiën, bleek dat er bamboe in overvloed was
E nen bovendien in iedere Kampong een zoogenaamde Sesct, die als
J yhet ware gereed stond om de troep n te ontvangen. Bij de eerste
. . ader b.eide Bonische expeditiën, door den Heer Peïelaer beschreven
‘ FI ziet men weder totale onbekendheid met het terrein tusschen Bodjoa
II en Boni, en van daar aarzeling en rondtasten in den blinde.
n.Onze bezittingen in Indië zijn wel is waar zóó uitgebreid, dat j
vliet ook bij het nemen der meest gepaste en meest afdoende niaatrc- 1
,4 ngelen, nog gedurende jaren mogelijk zal blijven, dat ergens een j
l nmilitaire expeditie moet worden heen gezonden, wier bevelhebber B
Il niet is toegerust met voldoende kennis van land een volk, maar m/
j, rmiezz drm vo0r zich zelven, voor de menschelä/cheicl, raemazówcorcl zgn,
l adam moet men teu minste hmmew amzzozmerz dat er gedaan is wat meer
l nvermocht, Zot het öe/comen mm het cereischvfe Zicht. l) Ten aanzien der
r«B0nische expeditie van 1859 zou dit moeielrjk kunnen gezegd worden,
. Il en toch had de oorlog reeds sedert een reeks van jaren gedreigd;
amen kon vermoeden dat hij vroeg of laat onvermijdelijk zou worden,
Il en men had dus - bij tijds -­ zijn voorzorgen kunnen nemen.
i . uWij~ herhalen echter, dat men oinnogelijk vooraf kan nagaan en
ä ` nbepalen, welke bijzondere gevallen eenmaal voorziening zullen eischen
$ ein Nederl. Indië. Er zijn dus algemeene maatregelen noodig, en
{ 11 deze hadden reeds voorlang moeten zijn genomen. De oprichting
»· Haan het Militair Departement te Batavia van een bureau, niet all.een B
l Il voor topographie maar ook voor militaire statistiek, van een weten-
B "schappelijk middelpunt, waar alle berichten aangaande de verschil-
B vlende landen en volken van den Indischen archipel, die voor de
2 ukrijgsvoering waarde hebben, worden verzameld en geordend , is
§ ~....­­­
? ¤) De redaktie onderstreept.
i
l
i O