HomeDe mislukte tocht naar AtjehPagina 22

JPEG (Deze pagina), 781.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 17.85 MB

:· "<‘·¢’1r‘i<-ïrrzïr »,` . ­W·- -,;Y q ~ . , . à., .,__ , _ ,_
n

l
`
l
in s
a derwaarts afgezonden krügsmacht had reeds twee vruchtelooze aan-
rr vallen gedaan, en zich daarna aan het strand in een verdedigende i
astelling teruggetrokken, om bevelen af te wachten. De kolonel de
aätenrs werd er heen gezonden, met last den stand van zaken te on- §
·rmlB1'ZOGl<€l1 en zoo noodig het bevel op zich te nemen. l
allij overtuigde zich dat de ondervonden tegenspoeden wel, voor
aeen gedeelte, het gevolg waren van min oordeelkundige handelingen,
a azartr toch koe/`clza/laelyás mocsim geweáen zuordea aan totale onbekend- j
aheid, waarin men te Makasser verkeerde, ten aanzien der plaatselijke l
a gesteldheid van Soepa, en aan de geheel onjuiste inlichtingen, welke j
amen den kommandant der expeditie -- dien ten gevolge -- voor zijn j
rr vertrek gegeven had. De sterkte der plaats werd door de autori-
atciten te Makasscr van weinig beteekenis genoemd; zij kon, volgens `
11 hen, uit zee beschoten worden, en zou, vooral onder den indruk ‘
ader gebeurtenissen te Tanette, met een handvol soldaten zijn te
aneinen. In stede daarvan vond de »S’tczm·s een ruime, sterk bevolkte
aen goed versterkte kampong, die door een rij heuvels aan de zee-
azijde was gedekt, naar hij vernam rijkelijk van geschut en munitie ,4
- avoorzien was, en zulk een uitgestrektheid had, dat er een vrij aan-
azienlijke macht gevorderd werd om haar in te sluiten , en de on- l
. udCTSl;6l111lllg af te weren, die haar van den Koning van Boni gewerd.
j aDe Stews nam werkelijk het bevel op zich; hij vroeg ­­- en kreeg
Q a~­­­-vermeerdering van macht, maar moest na een paar beleidvolle
E aen krachtige pogingen tot het vermeesteren der plaats, van het voor-
Z anemen daartoe afzien. Ook zijn strijdkrachten waren niet geëven- ,
@_ aredigd aan het doel, en konden niet meer worden versterkt. De on
j i abekendheid met den toestand van Soepa wordt door den Heer Pe-
i rr relaer te veel als bijzaak gemeld, en toch kan men niet genoeg met p
Y- avoldoenden nadruk wijzen op dergelijke oorzaken van het mislukken ·
­-­· of althans belemmeren-- van krijgsverrichtingen in ]/ëdcrlamdscb j
rr [adié'. In het jaar 1849, tijdens de derde Balische expeditie, ging j
Vl aer veel tijd verloren en werd er veel nnttelooze arbeid gedaan door ,·
L ' a het aanvankelijk bezetten, en tot depöt­plaats inrichten, van Singer-
aradja. De Generaal Michiels moest op zijn genomen- en reeds i
f_ ·· voor een gedeelte uitgevoerd ­­ bes-lnit terugkomen. Hij was geheel i
Y a verkeerd ingelicht geweest, zoowel aangaande de betrekkelijke lig- Q
aging van Singaayadja en Djagaraga. als- aangaande het terrein. tus- l
aschen die beide plaatsen. j
gi
¢