HomeDe mislukte tocht naar AtjehPagina 21

JPEG (Deze pagina), 670.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 17.85 MB

!

4-1


17 l
Men heeft gedwaald, -­gedwaald in vele opzichten.
Niet alleen in Nederland.
j Want ook hier zullen wel feilen zijn begaan, ook ten opzichte van
de expeditie naar Atjeh. Jlüsschien had men, ook hier, meer lczwmew.
doen. Dit is-en blijft altijd-­·m0gelülc.
Feilbaar is en blijft men ten allen tijde; zelfs met een bekwame
j Itegeering is dit het geval. Feilen worden begaan in groote en kleine
· oorlogen. Zij worden soms begaan te midden van de schitterendste
j krijgsbedrijven.
i Maar dat men ter waarborging van het goed succês der expeditie 1
? naar Atjeh , gedaan heeft wat men meende met mogelijkheid te kunnen
doen, schijnt als zeker beschouwd te mogen worden.
` Onberispelijkheid in de uitvoering -­-van wat ook ­­ bestaat niet, j
is ondenkbaar. I
Op onberispelijkhcid maakt dan ook-- voor zoover bekend is­­­«
niemand aanspraak. 1
Toen het vorenstaande reeds was neergeschreven, kwam ons onder
de oogen een door den generaal U/`eilzel ­­­ in het tweede nummer j
van den Militairen Spectator van dit jaar-geleverde aankondiging
en beoordeeling van des kapiteins Perelaers werk: ll De Bozziscüe
i expeclilie."
ri De kundige Biecensent wijst, ­­­den nog weinig algemeen bekenden
j arbeid van den schrijver alle recht latende wedervaren-­daarin o. a.
j op een leemte, welke hij vermeent ontdekt te hebben in schrijve1·’s
* behandeling van de drie mislukte expedities naar Soepa in 1825,
A n. l. deze, dat daarbij geen voldoende nadruk is gelegd, op de ware
oorzaken der mislukking; en daar die oorzaken behooren tot een ka-
tegorie, welke zich, volgens Rec.’s meening, nog in onze dagen maar
i al te vaak in Indië doet gelden, zoo wijdt hij daaraan eenige-ook
voor niet­militairen zeer merkwaardige-­regelen, welke wij van de-
zen in Indië zoo gunstig bekenden schrijver hier durven overnemen
omdat daaraan, vooral in de tegenwoordige tijdsomstandigheden, niet
genoeg aandacht geschonken- en bekendheid gegeven kan worden.
1:Ook Soepa, de hoofdplaats van het ri_jkje van dien naam, dat
nzich insgelijks met Boni had verbonden. moest worden genomen. De