HomeDe mislukte tocht naar AtjehPagina 20

JPEG (Deze pagina), 685.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 17.85 MB

"` "` `Y"`·`v/` Y (ï·Y`"‘”itT“"Y'ïI‘~"¥Y j lxmmgxäïcq
l
16

te worden gesteld van de stiefmoederlijkhcid, waarmede dat leger door
acMercc1w0Zgczzda Ministers van Koloniën werd behandeld.
Niet alleen aan het nuttige, maar ook aan het noodige liet men
het ontbreken.
Met kunst- en vliegwerk, met horten en stooten werden, van tijd
tot tijd, na lang aandringen en herhaalde betoogen, partieele verbe­
teringen verkregen. j
Maar een Generale Staf, zoo ver heeft men het nog niet kunnen j
brengen; tot het toestaan van gelden daarvoor, kenden zelfs herhaalde
mislukte expeditiën de Ministers niet bewegen.
_ Mogen dan eindelijk de oogen der bewindvoerders in Nederland
T eens opengaan. j
= Mogen zij eindelijk eens los laten het gevaarlijke stelsel van pezmy i
1 wise am! param? faalisk, met zulk een voorliefde door vele Nederlanders
in praktijk gebracht.
Want er kan een oogenblik komen, dat zij die negatieve bezuini-
{ gingen op de behoeften van N. I. leger te laat zouden betreuren.
Dwaze zuinigheid is verkeerd, verkwisting is afkeuringswaardig.
j Maar er is een middenweg, welke tot het toestaan van het aoorligc
En tot dat noodige behoort behoorlijke bewapening, degelijk sol-
I dijen en traktementen en, Zaszf mé lms/, een Generale Staf voor het
N. I. leger. 2
Aan wien de schuld? j
‘ Die vraag herhalen wij ten slotte nog eens.
A Tot geen ander antwoord kunnen wij komen, dan dat de schuld
gezocht moet worden in een samenloop van omstandigheden, in een
* reeks van handelingen der Rcgeering in Nederland, die niet genoeg-
zaam heeft gelet of - niet genoegzaam heeft begrepen het gewicht van I
-- tijdige verbeteringen, welke voor het N. I. leger, door het Leger- i
jj bestuur alhier, werden noodig geoordeeld en gevraagd.
j · En dit wordt gezegd zonder bitterheid, zonder de bepaalde bedoe­ i
‘ ling om de geheele verantwoordelijkheid te zwaar op de achtereenvol-
U gende Ministers van Koloniën te doen drukken.
I. Ook zij waren dikwijls gebonden) door allerlei omstandigheden en
bezwaren, de laatste maar al te dikwijls helaas! te zoeken bij ­-· en
i g opgeworpen door ­-· de Nederlandsche volksvertegenwoordiging.
Dat een ieder het deel zijner verantwoordelijkheid op zich neme.