HomeDe mislukte tocht naar AtjehPagina 18

JPEG (Deze pagina), 686.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 17.85 MB

I, ~ · - -­V­ . q·­ A4 , ­ . v~ s ­­‘­ -.. , . .. , Y ,, . _ A , vv r_ o
'l;l·
vastgesteld, welke macht tegen het vijandelijk leger of het vijandelijk
land moet worden uitgezonden. A
Maar in Pruisen heeft men ook een uitstekenden Generalen Staf. ` l
Die Staf, of een gedeelte daarvan, houdt zich onledig,-is spe·
eiaal belast -- met het verzamelen van alle gegevens, welke noodig
zijn, om, bij een eventueelen oorlog met eenig rijk, dien met zoo
l groot mogelijke kans op succes te kunnen voeren. Om daartoe te
j geraken, moet hij, op welke wijze dan ook, in alle geheimen trachten
r door te dringen, welke op de verdediging der omliggende landen
betrekking hebben.
En dat hij dit zow! te doen, is bewezen.
il Het Nederlandsch Indische leger mist een Generalen Staf of iets, p
wat naar zulk een inrichting zweemt. ·
Zeker is het, dat de positie van I’ruisen, welk rijk wij hier als °
voorbeeld hebben aangehaald, tegenover de omliggende landen, niet j
geheel kan vergeleken worden met die van Nederlandsch Indië tegen ;
tg de staatjes, door welke het is emgeven, welke in ­- of nabij -- zijn S
gebied liggen. i
De officieren van den Pruisischen Generalen Staf toch, of degenen 1
ij die door hen worden afgezonden, knnnen vrijelijk zich in de omlig­
il gende rijken bewegen en worden eerst dan uitgezet, wanneer bewezen j
kan worden, dat zij als spionnen aan het opnemen der verdedigings- j
middelen bezig zijn. _
I , In N. I. daarentegen zijn streken, waar geen Europeaan zou worden
toegelaten. Y
J De zaak wordt dus daar des te moeilijker. '
A Reden te meer om een ·zt·£ósZekwz¢Z«m Generalcn Staf juist dáár, als
hoogst noodig, als onmisbaar te beschouwen.
gl De werkkring van een Generalen Staf in N. I. zal hoogst moeilijk 4
j en zeer ingewikkeld zijn. _ l
De Staf zelf zal moeten bestaan uit bekwame officieren, bepaalde-
L;. lijk daarvoor opgeleid. ïj
En tevens zal het een uitgebreid korps moeten wezen, greoter
misschien dan in Europa, bij een leger van 27,000 man, noodig l
r_·' j wordt geacht.
De uitgebreidheid van ons gebied zou dit echter vqrderen, en van ‘
M zelf medebrengen. §
llat er zich buitengewone nreeilijklieden zullen voordoen, daaraan i
l ` ·
l»·:ï 2
· .

irljj r