HomeDe mislukte tocht naar AtjehPagina 11

JPEG (Deze pagina), 738.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 17.85 MB

F

{ 7
i en gepaard ging met een sterk geheugen, hadden hem tot een vraag-
j haak en specialiteit voor toestanden op Sumatra gevormd.
Waren Regeering en Departement van Marine ijverig in de weer
om berigten aangaande Atjeh in te winnen, gerust mag worden aan-
I genomen, dat het Departement van Oorlog daarin ook niet achter
bleef. Afgaande op de werkzaamheden, welke ter zake aan het To- ·
pographisch Bureau werden opgedragen en de arbeidzaamheid, die bij A
het personeel van dat departement werd waargenomen , komt deze
onderstelling niet gewaagd voor.
Evenzoo sohünt ook reeds lang te voren met den Kolonel Koh-
ler te zijn besproken , welke macht vereischt zou worden bij een
eventueelen oorlog tegen Atjeh.
In één woord, gedurende twee jaar heeft men, zoo ver de middc¢
len van Marine en Militair Departement rcikten, alles in het werk
gesteld om, bij een mogelijken strijd tegen genoemd rijk, zeker te
zijn van succès.
Welke waren nu de inlichtingen, die de Kolonel Köhler had ont-
vangen?
Alle rapporten schenen er op te wijzen, dat de Atjehnezen onder-
ling verdeeld en betrekkelijk slecht gewapend waren, dat veel van
hun vroegere dapperheid was verdwenen, dat er ja, een paar bentings i
waren en een vervallen strandfort, maar dat die , voor een goed ge-
wapenden Europeeschen vijand, weinig te beteekenen hadden en dat
{ de Kraton een versterking was, die in den ellendigsten toestand van
‘·f*· verval verkeerde, zóó zelfs, dat de muren, van ouderdom, geheel
krom en scheef stonden en een gedeelte er van reeds was ingevallen.
. Een ieder weet hoe het gebleken is, dat op Atjeh de toestand
zich geheel anders voordoet dan hij, volgens de verkregen inlichtingen, _
züu moest.
In plaats van oneensgezindheid heeft men krachtige aaneensluiting
gevonden, waarschijnlijk ter wille van de onafhankelijkheid, van het
j instandhouden der bestaande gebruiken, en niet het minst van de
j godsdienst.
In stede van niets beteekenende bentings, vond men krachtige wer-
j ken met een groot weerstandsvermogen en in zulk een getal, dat
l men niet eens kans zag om met de voorhanden macht tot den Kraton
doortedringen, welke verblijfplaats van den Sultan men ook, volgens
’ de ofüeieele berichten, nog niet eens gezien heeft, de ligging waar-
j van men niet met juistheid zou kennen.
I
1