HomeDe mislukte tocht naar AtjehPagina 10

JPEG (Deze pagina), 756.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 17.85 MB

{.1.... ...- -...-.m.,..-.~..,,;_‘­{ ` ·· ­· ·· »-­= .... v , . .r., ..... .rvvY ,.. . =, F
:
l l
G j
i¤ worden besloten, dat de ltegeering zich aan groot verzuim heeft
schuldig gemaakt, en een oorlog begonnen heeft, zonder eenige ge .
` gevens omtrent het land dat werd aangevallen.
Maar de juistheid van die gevolgtrekking is, inderdaad, slechts j
oogenschijnlijk. _
j Om tot de zekerheid hiervan te geraken, dient te worden nagegaan,
I wat door de N. I. Itegeering in deze is gedaan.
In het jaar 1870, en ook in de jaren daaraan voorafgaande, had
zü geen aanraking met het rijk van Atjeh en wegens den onvoldoenden
en armzaligen toestand der marine, werden de wateren van Atjeh
zelden of nooit door onze oorlogsvaartuigen bezocht.
In 1871 echter kwam zulk een aanraking weder tot stand, waar- ‘
schünlijk ten gevolge van het traktaat met Engeland, en zoowel bui- J
fg ten als binnen de Itegeeringskringen werd algemeen vermoed, dat
te eeniger tijd een oorlog met Atjeh onvermijdelijk zou worden.
Zün wij juist ingelicht, dan werd van dien tijd af, inzonderheid
van de zijde van het Marine Departement, alle mogelijke moeite in
het werk gesteld om van Atjeh zooveel te weten te komen, als maar
eenigszins doenlijk was.
De generaal Köhler, destijds nog Kolonel, Kommandant der troe-
I; pen op Sumatra, moet toen met nog andere eiviele en militaire au-
toriteiten, van Itegeeringswege, last hebben ontvangen alle inlich-
-l tingen te verzamelen, welke hij over Atjeh kon machtig worden.
j Wat Generaal Köhler op zich nam, volvoerde hij metijver, liefde E
Y en met echt militaire nauwgezetheid. ""'
ij Een lijvige bundel, waarin, naar men zegt, hoogst merkwaardige
j zaken voorkomen en waarbij teekeningen zijn gevoegd, was het resul.- I
· taat van zün werken, dat niet enkel had bestaan in het raadplegen
van algemeen bekende doch ook van bij velen onbekende geschriften,
i t maar tevens in het ondervragen van meerdere personen, die op Atjeh
jr hadden handel gedreven.
Te meer vertrouwen mocht in de gegevens, door den Kolonel j
U Köhler verzameld, worden gesteld, wanneer men in aanmerking neemt, j
j dat er maar weinige mannen in Indië waren, die beter met geheel
Sumatra bekend konden geacht worden dan hij.
Een langdurig verblijf, herhaalde dienstreizen en de verschillende l
gewichtige civiele en militaire betrekkingen, welke hij op dat eiland
. bekleedde, gevoegd bij de zucht tot onderzoek, welke hem kenmerktc E
l
is ï I
‘... 1