Homeaan het Nederlandsche volkPagina 9

JPEG (Deze pagina), 820.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

l i
l
l
l " 7 "
! octrooi van 1839, om wegen onder water door bezinking
[ of andere voegzame middelen daar te stellen, werd door de
. toen zoo genoemde Oude Waterstaat verduisterd.
In plaats dat de Amsterdamsche Regering mij concessie
verleende, ,,0m door den Buiten-Amstel eenen weg onder
water te bevestigen,°° sprak de Commissaris van publieke
werken, c. W. M. KLIJN, over f 5,000 afkoop of van eene
E andere plaats; ik deed op zijn last daarvoor peiling en op-
name en leverde teekening en begroeting; echter het ging
niet door, en noch afkoop, noch belooning, noch kosten
werden door de Regering voldaan!
Voor Arnhems Bestuur leverde ik voor het Westervoord-
sche Veer, tot zulk een weg, ook eene begroeting; maar geene
i peiling, opname, noch reiskosten, noch logies zijn betaald.
In 1842 vroeg ik octrooi voor 15 jaren, voor verbete-
‘ ring om wegen onder water daar te stellen en tegelijk
_ v00r het verzetten van water naar willekeur. Op den om-
j slag echter der concessie was alleen den eersten titel ver-
meld. Mijne klagten deswegens zijn niet verhoord. Het
octrooi ligt onafgehaald, en voor verschillende concurren-
j ‘ ten is gelegenheid mij de voordeelen te ontnemen!
jl Na duidelijke explicatie van mijne octrooijen, verzekeren
9 mij Wel Edele Heeren Directeuren , de uitvoering van het
` Zwolsche Diep aan mij te zullen gunnen; maar na de con-
! cessie te hebben bekomen, is het door hun zelve uitgevoerd.
i Ook in 1842 ­ 1nen leze of zulks dan niet belangrijk
i genoeg is ­ inventeer ik de Assurantie voor aanbouw, her-
j bouw, reparatie, verfraaijing en onderhoud van Gebouwen
in Nederland, met het doel, in de Statuten ruimer uitge-
legd, maar althans om zimlely/ce woningen voor {len min-
deren stand en om voor (le Werklieden, Winter en Zomer,
j wast loon naar bekwaamheid te verschaffen, alzoo tegelijk
i dienstig als een Gilclezzbestuur, hetgeen van de hoogste be-
g hoefte is, en toch vond het geene ondersteuning bij de Regering.
i ln 1844 verzocht ik om Mtintbilletten tot deze Assu-
rantie te mogen appliceren, onder opzigt van de Regering,
maar het werd als in der haast geweigerd in dato 11 Julij.
f ln 1845 heb ik den Minister van Oorlog, na aanvraag.