Homeaan het Nederlandsche volkPagina 8

JPEG (Deze pagina), 786.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

l
­- 6 - j
ä
xx as, trof ook nog ons pakhuis aldaar, door ons met _f`2­5,000 l
Lijnzaad belegd.
Ten gevolge van die treffende verliezen heb ik, tot hulp
mijns ouden vaders, alles opgeofferd. Een Huis van Ne-
gotie, waarvan ik mede­chef was, met eene branche in
Petersburg, mijne Zeepziederij en Potaschfabriek te Am-
sterdam, die mij 34,000 heeft gekost, en eindelijk in
*1833 ook mijn achtste aandeel in zeventien Tonnen Gouds `
aannemingen, hetgeen bekend is aan Zijne Excellentie on-
zen oud-Minister van Financiën, den Hoog Edel Gestren­
gen Heer Mr. F. A. vm HALL!
Hoeveel moeite en botsingen de vernietiging van zulke
belangrijke vereeniging vooraf gingen, wil ik zwijgen, maar j
ik zag alzoo zonder bestaan en bijna zonder geld met eene L
jonge zwangere vrouw en kindje van een jaar alle geluk-
kige vooruitzigten op eens vernietigdlll ‘
Uitziende naar eene betrekking, bewees ik in ’lS34 de _
groote behoefte eener Paardenposterij te Wageningen, waar-
van de concessie mij reeds was toegezegd en paarden ge-
reed stonden; maar kort voor de benoeming werd door
eene tweede aanvraag zulks geacht door de Regering als ‘
verhinderd. i
Van 1835-1838 kluisterde mij eene slepende zenuw~
ziekte; bedrog trof mij van een man, wiens agent ik was,
en tot overmaat van smart verloor ik mijne vrouw in het
kraambed; ik bleef met vier onnoozele kindertjes als we- j
duwnaar in bezorgden toestand over; tegelijk trof den
dood mijne jongste zuster en zijnde mijnen vader doodelijk
ziek; werkte zulks zoo zeer op de verzwakte denkvermo-
gens van eene oudere zuster, dat zij in verzekerde bewaring
moest gebragt worden en toen was alles met zulke spanning
vergezeld, dat ik tot onder ’s Regters oogen, gepresideerd j
door den Vvel Edel Gestr. Hooggeboren Heer Jhr. A. WVARIN, L
voor hare vrijheidlheb gestreden; maar tegen de zoogenaamde {
sliniheid en al te harde regten van eenen voogd, nadat zij j
zes jaren vrij was geweest, de kamp verliezende, is zij, na
twee jaren weder te zijn gekerkerd, ook gestorven.
in mijne Inventien werd ik de dupe van jaloezie. Mijn f