Homeaan het Nederlandsche volkPagina 7

JPEG (Deze pagina), 789.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

j
1 - 5 -
I
l 'l°. reeds f150 behoefde om 100 Hollands Courant,
NB. in wissel op 6 maanden, op het Moederland te be-
. komen;
­ ,,dat 2°. onze Regering zoo willekeurig besloot, om die
haar eigen gewaarborgde Munt in te trekken tegen 310
voor 100 Nederlands Courant, daarvoor op nieuw ver-
. waarborgde Papieren Munt uitgaf en bepaalde, dat alle re-
keningen alzoo moesten verelfend w0rden."
p Wij verrekenden toen 80,000 à 310 voor ca. f'25,000 _
Ned. Cour., die ik als Supercarga mijns vaders, toen de
koers was 150, van mijn kargasoen had verkocht, alzoo
toen nog waardig 53,000 Ned. Cour., en geen remitteren
mogelijk zijnde, door de steeds dalende koers, op Hypotheek
had uitgesteld aan diversen.
,,Dat 3°. de Regering die laatste verwaarborging weder
niet volhield, alsof die calculatie zonder finantieel beginsel
was aangevangen, waardoor al spoedig op nieuw f1G0
- voor f 100 Ned. Cour. werd besteed. Q
Van die trouwelooze daad zijn wij nog grooter dupe
geworden, want onze nieuwe Debiteur der genoemde
f 25,000 Ned. Cour., die buitendien 20,000 Ned. Cour.
aan ons schuldig was, en als toen weder verhinderd om te
W remitteren, kwam te overlijden, en toen is ons van gemelde
f 45,000 slechts 9,000 geworden!
Zulke verwaarloozing van onze Regering kostte ons der-
halve f 64,000 Ned. Cour. En dit laatste verlies moest
ons juist in die hagchelijke oogenblikken treffen, toen alle
handel geheel stilstond en op alle beurzen het crediet op
eens verloren ging; alles ten gevolge van het verzuim van j
onze Regering, geweten aan eenen Commandant, om bij
` tijds het jongensrumoer te Brussel in 1830 in zijne vaart
` krachtdadig te keer te gaan, en ofschoon voorafgegaan door
de Julij-revolutie in Frankrijk.
j Want toen bleven ons tegelijk Twee Tonnen Gouds in
Rusland achter; _f 80,000 Wissel op de beste Brabandsche
Huizen van Negotie lagen als van onwaarde in de porte-­
l feuille, en den eersten kogel, die op Antwerpen werd al?
geschoten, toen het oproer zoo ver gevorderd en het te laat