Homeaan het Nederlandsche volkPagina 6

JPEG (Deze pagina), 738.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

l
,- 4 ._ l
l _ l
l trekking, hoe staatkundig ook, tot heden door geen der
Oost-Indische Gouverneurs is gereflecteerd. Zelfs zoude ik j
als eerste voorsteller, gaarne met die benoeming bevoor­ ik
regt worden. _
In het begin van October l.l. bekwam ik, door veree-
rend schrijven van een Lid uwer Kamer, de verzekering, j
dat de Regering en de Vertegenwoordiging de zaak der
Muntbilletten zeer ter harte nemen, ter vernietiging van te
groote Staatssehulden. l
Onze Minister van Financien, vreezende verliezen in de
_ Oost­lndiën, wenscht de schulden te delgen met klinkend
i geld.
De Minister van Binnenlandsche Zaken wil nieuwe Ka-
mers van Koophandel.
Een edel landbouwer, Lid uwer Kan1er, verklaart zich
geene kosten te zullen afstemmen, NB. ter bevordering van
den algemeenen handel ll l
Met zulken hulp is ons Vaderland inderdaad en zeer ge-
makkelijk te redden; dan kunnen de harde lessen, der in
der tijd duur gekochte Fransche Vrijheid, der opgevolgde
hooge Staatsschulden en der daarom allengs hooger opge-
voerd wordende belasting, te drukkender door verlies van i
algemeenen handel en koopvaardij, wel spoedig in zoo vele
zegeningen verkeerenl
i‘vVant alzoo is eene cverbeterde Regering mogelijk, die,
volgens mijne treurige ondervinding alléén, allerwensche-
lijkst en wezenlijk behoefte is, en waartoe ik deze mijne
voordragt heb ingerigtl Een bekort verhaal met eenige
afwijking duide men mij ten beste. _ t
,,Voor velen is het met mij, bij verlies van groot kapi­ ·
taal, eene zeer onaangename herinnering, dat de Fransche i ¤
Assignaten onverrekend achterbleven niet alleen, maar ook
de reden daarvoor, toen de Regering bij de Conventie van {
1814 vergoeding van Frankrijk bedongen en bekomen heeft! j
,,Dat men van het Kaartengeld en andere Papieren Munt
in Suriname, in der tijd uitgegeven door de Regering als E
liollandsch Courant en daarop uitgedrukt; echter in 1847
r _, s [