Homeaan het Nederlandsche volkPagina 5

JPEG (Deze pagina), 672.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

l
rl
AAN
DE EDEL MOGENDE HEEREN LEDEN DER .
STATEN-GENERAAL VAN DE TWEEDE
KAMER.
Edel Mogende Heeren!
Met den diepsten eerbied wend ik, HENDRIK BRUYNS, Kar-
gadoor en geadmitteerd Konvooilooper te Amsterdam, mij
tot U Edel Mogenden.
· Ofschoon ontmoedigd, eerstelijk door verlies van mijn
geheel vermogen, grootendeels te weeg gebragt door onbe-
zorgde handelingen van de Regering, en ten tweede door E
dat men mijne voordragten verzuimd heeft, die tot geluk
des volks moesten strekken, gevoel ik echter nieuwen lust,
om tot belang van mijn Vaderland mede te werken, ge-
grond op het voornemen der Regering, om de te groote
Staatssehulden te delgen, en ook voornamelijk, omdat de
verzuimen, betrekkelijk onzen algemeenen handel, eenigzins
in aanmerking zijn gekomen!
Dagelijks verneemt men klagten van allerlei aard, en van
overal, wegens die verzuimen; van Kapiteins NB., van af
onkunde en ondiensten in scheepsbehandeling van onze Con-
suls buiten'slands, als met onze Wetten onbekend, tot aan
die van Sluis- en Brugwachters binnerfslands, meestal geene °
zeelieden zijnde, en het is immers ook een onverantwoor-
i E delijk verzuim, om nog geen Consul aan te stellen te Cal-
§j cutta in Engelsch Oost­lndië, eene stad, die 800,000 in-
, woners bevat en als het ware een bijzonder Rijk is, door
hare alleraanzienlijkste handelsverbinding, tot geheel Oost-
Indië en het geheele Chinesche Keizerrijk, op welke be-