Homeaan het Nederlandsche volkPagina 3

JPEG (Deze pagina), 616.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

Z `ïa
ik AAN HET VOLK VAN NEDERLAND.
Lees hoe men uwe belangen ruerzaakt.
Beoordeel met attentie de geschiktheid van de hieraan
E geannexeerde Voordragt tot eene verbeterde Regering en
tot vermeerdering van geld in wandel, ten einde den al-
gemeenen handel en de algemeene werkzaamheid te her-
stellen en de zware drukking van den Ejeetenhandel, der
te groote Staatsschuld en der Belasting op artikelen wan
nooddrzw te doen ophouden!
g Beoordeel voorts hoe de handelsbelangen te lang reeds
onder de talrylce Ministeriën verlnrokkeld en geheel ver- A
zuimd werden.
Hoe treurig ook de herinnering is, dat de Staten-Ge-
neraal van 1845, in plaats van het voorstel om Zestig
E Millioen Guldens te gevvinnen, door de verwisseling der
oude en gesnoeide zilveren Munt, liever het voorstel koos,
» om Zeven Millioeri Guldens te verliezen.
Zie rond hoe schadelyk het is voor den werkman, dat
· er aan geen Gildenbestuur en aan geen loon des winters
?è?? `) Y