Homeaan het Nederlandsche volkPagina 23

JPEG (Deze pagina), 607.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

.. gj
Eindelijk Edel Mogende Heeren heb ik bereids door den
druk deze V oordragt tot de uitgave gereed gesteld, maar
beschouw het een burgerpligt, om die uitgifte of verkoop
` afhankelijk te stellen van U Edel Mogendens stilzwijgende
goedkeuring of schriftelijke afkeuring gedurende 14 dagen,
als ook de voorlezing in openbare Vergadering te schorsen.
Na intusschen mijne goede diensten tot de uitvoering
mijner plannen weder aan U Edel Mogenden allereerbieĀ­
digst te hebben aangeboden, beveel ik mij ten nederigste
in U Edel Mogendens bescherming, om mij eene afkoop
of waohtgeld te willen toekennen tot vergoeding van zoo
ij vele geledene verliezen en van mijne welgemeendheid om
goede diensten te bewijzen aan Vorst en Vaderland, waar-
over ik toch spreek uit eigen ondervinding, en beschouw,
U dat mij daarom van af` 1817 de begeerte tot onderzoek met
` de smartelijke gevolgen waren als opgelegd, en er is geene
kans voor mij tot eenig herstel, dan door hulp van UEdel
j Mogenden of beroep op de Natie!
i En hiermede heb ik de eer mij allereerbiedigst te on-
derteekenen.
Edel Mogende Heeren!
Van U Edel Mogenden de dienstvaardige dienaar.
AMSTERDAM, H. BRUYNS.
26 Januarij 1852.
i