Homeaan het Nederlandsche volkPagina 22

JPEG (Deze pagina), 731.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

i ­­- 20 -- ~
°" V crkoos de Natie echter schielijker of op eens
Duizend Millioen onzer schuld af te lossen, dan zijn dadelijk
Muntbilletten door de Regering te appliceren, en alsdan
2 pCt. boven beurskoers bestedende of voor alle soorten
onzer effecten dooreen 75 pCt., zoo behoeft 1nen in Munt-
billetten daartoe f 750,000,000.
Zegge Zeven Honderd Vijftig Millioen Guldens.
De afgeloste Duizend Millioen Guldens Effecten, bespa-
ren ca. Dertig Millioen rente; daarvan zoude men dadelijk
ook, de belasting Vijftien Millioen Guldens per jaar kun- K
nen verminderen en de overige Vijftien Millioen Guldens ij
gebruiken_o1n de Muntbilletten weder af te betalen, welke
na 50 jaar alzoo geheel zijn ingetrokken.
50 jaar à Vijftien Millioen zijn 750,000,000.
Zegge Zeven Honderd Vijftig Millioen Guldens. `
Deze wijze is voor hen, die geene Effecten bezitten, het _
verkieselijkst, omdat alzoo op eens een huishouden met
vier kinderen bevoordeeld wordt, om 30 per jaar min-
der op te brengen, althans zout, brood, vleesch en vele
andere artikelen van nooddruft zouden vrij kunnen zijn van
belasting!
Een nader overzigt duidt aan, dat:
j Gelijk door dit laatste voorstel de belasting Vijftien Mil- t
j lioen Guldens te verminderen is per jaar, ook de inrigting
der Burgermunt à 3 pCt. afbetaling, de schuld Vijftien Mil-
j lioen per jaar zal verminderen, indien er successivelijk Dui-
j zend Millioen in wandeling geraken en alsdan gelijktijdige
uitwerking aanbrengen.
Voor financiers of rekenaars voor hun cigerzbelang al-
leen, dan is geld op interest met aflossing van kapitaal, j
gelijk aan Burgermunt in voorschot zonder restitutie van
kapitaal; maar Burgermunt kan na aflossing van schulden
nog eene reservekas opleveren voor oorlogsbehoefte of nut-
tige lnrigtingen , of wel eene Volksspaarbank zijn tot be-
houd van het Vaderland.
`